Prawo bankowe - 5b

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo bankowe - 5b - strona 1 Prawo bankowe - 5b - strona 2 Prawo bankowe - 5b - strona 3

Fragment notatki:

Poręczenie ! Art. 876 § 1 k.c. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie (§ 2). ! zobowiązanie banku jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ! Art. 879 § 1. O zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdoczesny zakres zobowiązania dłużnika. ! Art. 883 § 1. Poręczyciel może podnieść przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty, które przysługują dłużnikowi; w szczególności poręczyciel może potrącić wierzytelność przysługującą dłużnikowi względem wierzyciela. § 2. Poręczyciel nie traci powyższych zarzutów, chociażby dłużnik zrzekł się ich albo uznał roszczenie wierzyciela. ! Art. 881. W braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. Gwarancja bankowa ! Art. 81 ust.1 PrBank. Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku. ! 2. Udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej następuje na piśmie pod rygorem nieważności. ! Art. 82. Przelewu wierzytelności z gwarancji bankowej można dokonać wraz z przeniesieniem wierzytelności zabezpieczonej gwarancją. ! Bank może potwierdzić zobowiązanie innego banku wynikające z gw. bankowej oraz z poręczenia udzielonego przez inny bank.
Akredytywa dokumentowa ! Art. 85 ust1. PrBank. Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), może zobowiązać
się pisemnie wobec osoby trzeciej (beneficjenta), że dokona zapłaty beneficjentowi akredytywy ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez beneficjenta wszystkich warunków określonych w akredytywie (akredytywa dokumentowa). ! 2. Akredytywa dokumentowa musi w szczególności zawierać: nazwę i adres zleceniodawcy i beneficjenta, kwotę i walutę
akredytywy, termin ważności akredytywy oraz opis dokumentów, po których przedstawieniu beneficjent jest uprawniony do żądania wypłaty w ramach akredytywy.

(…)

… przez beneficjenta dokumentu tożsamości. ! 4. Jeżeli w akred. pieniężnej uzależniono wypłatę od spełnienia przez beneficj. innych warunków niż określone w ust. 3, wypłata może nastąpić wyłącznie po łącznym spełnieniu tych warunków.
Gwarancja bankowa i akredytywa ! Dyspozytywny charakter przepisów o gwarancji bankowej, poręczeniu i akredytywie ! Udzielenie gwarancji lub poręczenia albo otwarcie akredytywy bez zlecenia ! Charakter norm bezwzględnie obowiązujących art. 80-81 oraz art. 87 PrBank ! Art. 87 ust. 1 PrBank. Roszczenia z tytułu gwarancji bankowych, poręczeń udzielanych przez banki oraz akredytyw, które stały się
wymagalne, przedawniają się z upływem 6 lat ! 2. Bieg przedawnienia roszczeń z tytułu gwarancji i akredytyw rozpoczyna się od daty przedłożenia skutecznego żądania zapłaty i w tym okresie roszczenie jest wymagalne, choćby zobowiązanie, z którym gwarancja bądź akredytywa była związana, już wygasło.
Źródła prawa bankowego w Unii Europejskiej
! Swoboda świadczenia usług - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)- art. 56
! Swoboda przepływu kapitału - art. 63 TFUE
! Zasada subsydiarności - UE interweniuje tylko wtedy, gdy dana kwestia wymaga regulacji na szczeblu wspólnotowym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz