Prawo bankowe - 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo bankowe - 6 - strona 1 Prawo bankowe - 6 - strona 2 Prawo bankowe - 6 - strona 3

Fragment notatki:

Dyrektywy
! Wskazują cele, jakie powinny być osiągnięte w danym obszarze, pozostawiając poszczególnym Państwom Członkowskim swobodę wyboru formy oraz środków ich realizacji
! Po spełnieniu określonych warunków niektóre ich postanowienia mogą być podstawą dochodzenia roszczeń: - dyrektywa przyznaje jednostce prawo
- treść prawa wynika z dyrektywy
- istnieje związek przyczynowy pomiędzy obowiązującym wdrożeniem dyrektywy a szkodą
poniesioną przez jednostkę
Po upływie terminu wdrożenia Dyrektywa może być bezpośrednio skuteczna
! Postępowanie w sprawie naruszenia Traktatu - Komisja vs. Państwo członkowskie ! Wykładnia przepisów wdrażających dyrektywy przez sądy krajowe powinna być zgodna z dyrektywą, nie może być niekorzystna dla jednostki (z orzecznictwa ETS)
Dyrektywy nadzorcze
! DYREKTYWA 2006/49/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (CAD) ! DYREKTYWA 2006/48/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe (Jednolita Dyrektywa Bankowa)
! wprowadzone ustawą - Prawo bankowe i aktami Wykonawczymi
Dyrektywy nadzorcze c.d.
! Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/
WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE
! wprowadzona ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych
! Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/87/EC z 16 grudnia 2002 r. ws. nadzoru rozszerzonego nad instytucjami kredytowymi, przedsiębiorstwami ubezpieczeniowymi i firmami inwestycyjnymi w konglomeracie finansowym oraz ws zmian innych Dyrektyw ! wprowadzona ustawą o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego
! - instytucja pieniądza elektronicznego w rozum. Dyrektywy 2000/46/WE
Dyrektywy konsumenckie
! DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o

(…)


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 kwietnia 2001 r. dotycząca reorganizacji i likwidacji instytucji kredytowych (2001/24/WE)
! wprowadzona ustawą - Prawo bankowe oraz ustawą - Prawo upadłościowe i naprawcze
! Dyrektywa 2002/47/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych zmieniona przez Dyrektywę
2009/44/WE z 6 maja 2009 r…
… finansowego
! - instytucja pieniądza elektronicznego w rozum. Dyrektywy 2000/46/WE
Dyrektywy konsumenckie
! DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylająca dyrektywę Rady 87/102/EWG
! wprowadzona ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim ! Dyrektywa 2002/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 września…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz