Prawo bankowe - 7b

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1183
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo bankowe - 7b - strona 1 Prawo bankowe - 7b - strona 2 Prawo bankowe - 7b - strona 3

Fragment notatki:

Ochrona prawna wyrazów „bank” lub „kasa”
! Ad 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych ! Art. 3 ust. 1 - Celem kas jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia ! Karze grzywny do 5.000.000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega, kto, prowadząc działalność
zarobkową wbrew warunkom określonym w ustawie, używa w nazwie jednostki organizacyjnej niebędącej bankiem lub do określenia jej działalności lub reklamy wyrazów "bank" lub "kasa".
Kodeks cywilny - art. Art. 43(3) ! Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku.
! Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.
! Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ! Art. 5. Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa
Ustawa - Prawo bankowe - art. 40a.
! Oddział banku zagranicznego jest obowiązany (…) używać firmy banku zagranicznego w języku państwa jego siedziby wraz z przetłumaczonym na język polski określeniem formy prawnej banku oraz dodaniem wyrazów "oddział w Polsce"
Formy prowadzenia działalności bankowej na terytorium RP
! Odrębny podmiot prawa polskiego (zezwolenie KNF)
! Oddział
! - oddział banku zagranicznego (zezwolenie KNF)
! - oddział instytucji kredytowej (notyfikacja) ! Prowadzenie działalności transgranicznej - tylko instytucje kredytowe (notyfikacja)
! Przedstawicielstwo (instytucji kredytowej, banku zagranicznego)
! Nie prowadzi działalności bankowej - zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji banku zagranicznego lub instytucji kredytowej
Podejmowanie działalności bankowej
! Dyrektywa 2006/48/WE - wymóg od instytucji kredytowych

(…)

… instytucji finansowych) ! Dwa zezwolenia ! na utworzenie banku
! na rozpoczęcie przez bank działalności
! dotyczy: ! 1. bank spółdzielczy
! 2. bank w formie spółki akcyjnej ! 3. oddział banku zagranicznego
Jedno zezwolenie ! 1. utworzenie za granicą banku przez bank krajowy ! 2. utworzenie oddziału banku krajowego za granicą (nie dotyczy państw członkowskich UE i należących do Europejskiego Obszaru
… ustawą - Prawo spółdzielcze (założycieli spółdzielni nie może być mniej niż 10, jeżeli założycielami są osoby fizyczne)

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz