Prawo bankowe - 4b

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo bankowe - 4b - strona 1 Prawo bankowe - 4b - strona 2 Prawo bankowe - 4b - strona 3

Fragment notatki:

Świadectwa depozytowe. B.p.w. a bankowe dokumenty oszczędnościowe ! Osoby uprawnione z niedokumentowych b.p.w. otrzymują
odpowiednie dokumenty niezbędne do wykazywania i wykonywania uprawnień (świadectwo depozytowe lub inny dokument wydany przez bank-emitenta; art. 90 ust. 5 PrBank). ! W treści dokumentu powinny być zamieszczone wszystkie dane charakteryzujące i indywidualizujące b.p.w. (art. 90 ust. 1 i 5). ! Należą do kategorii znaków legitymacyjnych. ! Nie jest możliwy obrót tymi dokumentami. ! Art. 53 ust.1. Bank może wydać posiadaczowi rachunku oszczędnościowego oraz terminowej lokaty oszczędnościowej, imienną książeczkę oszczędnościową lub inny imienny dokument potwierdzający zawarcie umowy. W nazwie dokumentu należy użyć
w odpowiednim przypadku wyrazu „oszczędnościowy”. 2. Wydanie dokumentu zwalnia bank od obowiązku przesyłania posiadaczowi rachunku bankowego wyciągów z tego rachunku. ! 3. W przypadku utraty dokumentu, podlega on umorzeniu.
Działalność kredytowa banku ! Pojęcie „działalności kredytowej”
! „Kredyt” w rozumieniu szerokim i wąskim ! Czynności bankowe w zakresie „działalności kredytowej”
! 1. Udzielanie pożyczek pieniężnych ! 2. Udzielanie i potwierdzanie poręczeń
! 3. Udzielanie i potwierdzanie gwarancji ! 4. Otwieranie i potwierdzanie akredytyw ! 5. tzw. kredyt akceptacyjny ! 6. zakup obligacji lub innych papierów wartośc. ucieleśniających wierzytelności pieniężne
Charakter prawny umowy kredytu ! Definicja - przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę
środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.
! Odrębny typ umowy nazwanej - umowa konsensualna, dwustronnie zobowiązująca, odpłatna
! Forma pisemna dla celów dowodowych ! Umowa pożyczki - przeniesienie środków pieniężnych na własność, brak konieczności określenia celu pożyczki ! Udzielanie kredytów i udzielanie pożyczek pieniężnych - odrębne czynności bankowe
Umowa kredytu ! Umowa kredytu powinna określać w szczególności:
! 1) strony umowy,
! 2) kwotę i walutę kredytu,


(…)

…, bank powinien się
jednak liczyć ze zwiększonym ryzykiem kredytowym i możliwymi sankcjami nadzorczymi KNF ! Należy odróżnić z.k. od zabezpieczenia spłaty kredytu

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz