Regulamin Kredytu Mieszkaniowego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulamin Kredytu Mieszkaniowego - strona 1 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego - strona 2 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp Kredyt Mieszkaniowy może być udzielony na: zakup mieszkania/domu na rynku pierwotnym; zakup mieszkania/domu/działki na rynku wtórnym; budowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego;
spłatę kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank.
Kwota Kredytu nie może być wyższa niż 90% całkowitych kosztów inwestycji, o której mowa w ust 1 i ust 3 . Bank ma prawo w umowie Kredytu określić inną wartość procentową. Wnioskodawcą może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
posiada pełną Zdolność do czynności prawnych;
jest obywatelem polskim;
jest rezydentem w rozumieniu Prawa dewizowego;
posiada, w opinii Banku, udokumentowane stałe dochody; posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej;
jest wiarygodna, w ocenie Banku, pod względem wywiązywania się z wszelkich zobowiązań finansowych i podatkowych.
O Kredyt może ubiegać się maksymalnie czterech współwnioskodawców. W przypadku, gdy Kredytobiorca pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej, Kredyt może zostać uruchomiony dopiero po wyrażeniu przez współmałżonka zgody w formie pisemnej na zaciągnięcie takiego zobowiązania, o ile małżonkowie nie występują jako współkredytobiorcy. Kredyt może zostać udzielony po łącznym spełnieniu przez Wnioskodawcę następujących warunków: złożenie Wniosku i dokumentów wymaganych przez Bank, nie podlegających zwrotowi;
posiadanie, w ocenie Banku, zdolności Kredytowej;
ustanowienie prawnego zabezpieczenia zgodnie z umową Kredytu. Dokumenty potwierdzające osiągane przez Kredytobiorcę dochody są ważne 30 dni od daty ich wystawienia. Termin ten nie dotyczy decyzji o przyznaniu renty, decyzji o przyznaniu emerytury oraz decyzji Urzędu Skarbowego o wymiarze karty podatkowej. Dokumenty umożliwiające ocenę zdolności Kredytowej współmałżonka Wnioskodawcy wymagane są tylko w przypadku, gdy występuje on jako współwnioskodawca, a dochód Wnioskodawcy nie jest wystarczający, w ocenie Banku, do uzyskania zdolności Kredytowej.
Bank może zwrócić się do Wnioskodawcy z prośbą o przedłożenie innych dokumentów uzupełniających niezbędnych do podjęcia decyzji Kredytowej. Kredyt udzielany jest w złotych lub w EURO/USD/CHF. Bank może ustalić minimalną kwotę Kredytu mieszkaniowego. Informację o minimalnej kwocie Kredytu mieszkaniowego uzyskać można w oddziałach Banku. Kwota Kredytu uzależniona jest, w ocenie Banku, od zdolności Kredytowej Wnioskodawcy i wartości ustalonego zabezpieczenia, jednakże nie może przekroczyć 1.000.000,00 zł. Kredyt może zostać udzielony na okres od 12 do 240 miesięcy.


(…)

…. Zaświadczenie ze spółki, której Klient jest współwłaścicielem o wypłaconych Klientowi dywidendach w ciągu ostatniego roku (oryginał, na druku Banku). 2. a) Wyciąg z rachunku bankowego - potwierdzający wypłatę dywidendy, lub b) PIT 36 z potwierdzeniem wpłaty podatku,3. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (lub Rejestru Handlowego). - Udziały w spółkach z o.o. Zaświadczenie ze spółki, której klient…
… zabezpieczenia Kredytu jest wyceniana przez rzeczoznawcę. Kredytobiorca ma prawo wyboru rzeczoznawcy z listy rzeczoznawców współpracujących z Bankiem. Koszty związane z ustanowieniem, zmianą lub wygaśnięciem zabezpieczenia ponosi Kredytobiorca.
Kredytobiorca jest zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, na nie zmienionych warunkach w całym okresie Kredytowania…
… oprocentowanego według obniżonej stopy procentowej obowiązującej w pierwszych 12 miesiącach okresu kredytowania Kredytobiorca płaci prowizję od kwoty nadpłaconego Kredytu zgodnie z Tabelą. Od niespłaconych w terminach określonych w umowie Kredytu rat Kredytu, Bank pobiera odsetki podwyższone, których wysokość jest określona w Tabeli, bez odrębnego wzywania Kredytobiorcy do zapłaty.
Tabela oprocentowania, opłat…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz