Wykład - prawo bankowe - kredyty

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - prawo bankowe - kredyty - strona 1 Wykład - prawo bankowe - kredyty - strona 2 Wykład - prawo bankowe - kredyty - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO BANKOWE
Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji wierzytelności (art. 69 -79)
Umowa kredytowa jest:
umową konsensualną - dochodzi do skutku już w momencie podpisania przez strony umowy, a nie w momencie wydania przez bank środków pieniężnych)
umową dwustronnie obowiązującą (bank bowiem zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy określoną kwotę środków pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy)
umową odpłatną (bank pobiera od przyznanego kredytu prowizję, a od kredytu wykorzystanego również odsetki)
Kredyt bankowy jest zwrotną, oprocentowaną pożyczką udzielaną na podstawie umowy (nie ma takiego wymogu w przypadku pożyczki, której wysokość nie przekracza kwoty 500 zł) tym osobom, które gwarantują jego efektywne i celowe wykorzystanie oraz zwrot w określonym terminie.
Z praw bankowego wynika, że przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na określony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.
Art. 69. 1. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.
2. Umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:
1) strony umowy,
2) kwotę i walutę kredytu,
3) cel, na który kredyt został udzielony,
4) zasady i termin spłaty kredytu,
5) wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany,
6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
7) zakres uprawnień banku zwianych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu,
8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków
pieniężnych,
9) wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje,
10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.
Umowa może także określać sposób wykorzystania kredytu, np. przekazanie środków na rachunek bieżący kredytobiorcy, realizację na rzecz osób trzecich itd. W umowach ustala się ponadto, że kredytobiorcy będą przestrzegać ustaleń zawartych w regulaminach, regulujących szczegółowe warunki odnoszące się do stosunku kredytowego.

(…)

… oraz podmiotowi powiązanemu z nimi kapitałowo i organizacyjnie, jeżeli w pojedynczym przypadku przekracza równowartość 30.000 EURO obliczoną w złotych według kursu ogłaszanego przez NBP, podlega zgłoszeniu do Komisji Nadzoru Bankowego.
7. Przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze rozumie się pracowników podlegających bezpośrednio członkom zarządu oraz dyrektorów oddziałów, ich zastępców i głównych księgowych…
…, nie stosuje się do środków pieniężnych lokowanych w Narodowym Banku Polskim lub innych bankach.
6. Zarząd banku jest obowiązany zgłaszać każdorazowo do Komisji Nadzoru Bankowego fakt udzielenia kredytu w wysokości przekraczającej 10% funduszy własnych banku.
7. Banki we własnym zakresie ustalają i okresowo weryfikują limity koncentracji wierzytelności według kryteriów uwzględniających ich specyfikę…
… reportowy jest udzielany w kwocie odpowiedniej do wartości zastawu. Kredyt lombardowy jest poniżej wartości zastawu.
Od zabezpieczenia hipotecznego bierze nazwę kredyt hipoteczny - średnio- lub długoterminowy udzielany na cele inwestycyjne.
Kredyt a pożyczka
Na podstawie umowy pożyczki na pożyczkobiorcę przenoszona jest własność określonej ilości pieniędzy. Na mocy umowy kredytowej natomiast do dyspozycji…
… związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.
Art. 71. 1. Suma udzielonych kredytów, pożyczek pieniężnych, nabytych obligacji i innych niż akcje papierów wartościowych, wierzytelności z tytułu gwarancji bankowych, poręczeń i akredytyw oraz innych wierzytelności banku w stosunku do jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie ponoszących wspólnie ryzyko gospodarcze nie może przekroczyć 25% funduszy własnych banku.
2. Przez podmioty powiązane kapitałowo i organizacyjnie, o których mowa w ust. 1, rozumie się:
1) dwie lub więcej osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nie
mających osobowości prawnej, względem których można wykazać, że są ze sobą powiązane, gdyż ponoszą wspólne ryzyko gospodarcze…
… zabezpieczenie.)
kredyt celowy, np. kredyty sezonowe na skup czy kredyty eksportowe.
Kredyt Kredyt obrotowy:
na rachunku bieżącym:
otwarty,
kasowy.
na rachunku kredytowym:
docelowy,
na pokrycie wymaganych zobowiązań,
kasowych,
linia kredytowa,
sezonowy.
Kredyt inwestycyjne:
na wyposażenie,
restrukturyzację,
zakup/ budowę nowych obiektów gospodarczych, przemysłowych i rolnych.
Kredyt wekslowy
Kredyt lombardowy…
… jest posiadanie przez kredytobiorcę rachunku w kredytującym banku. Kredyt płatniczy, nazywany również kredytem kasowym lub przejściowym, udzielany jest ze względu na przejściowy brak środków pieniężnych potrzebnych do regulowania bieżących płatności. Wykorzystanie tego kredytu powoduje przejściowe powstanie na rachunku bieżącym kredytobiorcy salda debetowego. Zadłużenie takie powinno być likwidowane w ciągu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz