Podstawowe prawa i obowiazki stron kredytu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe prawa i obowiazki stron kredytu - wykład - strona 1 Podstawowe prawa i obowiazki stron kredytu - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe prawa i obowiązki stron 9Przedmiotem umowy kredytu jest określona kwota środków pieniężnych, które bank oddaje do dyspozycji kredytobiorcy na ustalony w umowie cel. Może to być zarówno gotówka, jak i pieniądz bezgotówkowy. Sposób wykorzystania kredytu określają w sposób szczegółowy regulaminy bankowe będące integralną częścią umowy kredytu. Świadczeniem wzajemnym kredytobiorcy jest zapłata odsetek od kredytu faktycznie wykorzystanego i prowizji od przyznanego kredytu. Zasady oprocentowania kredytu określa umowa kredytu, z tym że w razie stosowania stopy zmiennej należy określić w umowie kredytowej warunki zmiany stopy procentowej kredytu oraz powiadomić w sposób określony w umowie kredytobiorcę, poręczyciela oraz - jeżeli umowa nie stanowi inaczej - inne osoby będące dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia kredytu o każdej zmianie stopy jego oprocentowania (art. 76 Prawa bankowego). Umowa kredytu może określać, że od kredytu postawionego do dyspozycji kredytobiorcy i przez niego niewykorzystanego przysługuje bankowi odrębna prowizja (art. 77 Prawa bankowego).
Zgodnie z art. 70 ust. 1 Prawa bankowego bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy, przez którą rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Niemniej jednak brak zdolności kredytowej nie wyklucza udzielenia kredytu. Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, które nie mają zdolności kredytowej, a także nowo utworzonemu przedsiębiorcy, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, bank może bowiem udzielić kredytu pod warunkiem ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu oraz przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni - według oceny banku - uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie (art. 70 ust. 2 i 4 Prawa bankowego). Kredytobiorca jest obowiązany umożliwić podejmowanie przez bank czynności związanych z oceną sytuacji finansowej i gospodarczej oraz kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu (art. 70 ust. 3 Prawa bankowego). Na wniosek ubiegającego się o kredyt przedsiębiorcy bank przekazuje, w formie pisemnej, wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej, przy czym opłata za sporządzenie takiego wyjaśnienia powinna być odpowiednia do wysokości kredytu (art. 70 ust. 5 Prawa bankowego). Również w czasie obowiązywania umowy kredytu kredytobiorca jest obowiązany przedstawić - na żądanie banku - informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu (art. 74 Prawa bankowego). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz