Prawo bankowe - 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo bankowe - 7 - strona 1 Prawo bankowe - 7 - strona 2 Prawo bankowe - 7 - strona 3

Fragment notatki:

Sankcje cywilne i karne ! Sankcja cywilna - Art. 170 PrBank
! Wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia nie stanowi podstawy do pobierania oprocentowania, prowizji, opłat ani innego wynagrodzenia.
! Kto otrzymał oprocentowanie, prowizję, opłatę lub inne wynagrodzenie za czynności, o których mowa w ust. 1, jest zobowiązany do ich zwrotu.
! Sankcja Karna - Art. 171 PrBank
! Kto bez zezwolenia prowadzi działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych os. fizyczn., prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, podlega grzywnie do 5.000.000 złotych i karze pozbawienia wolności do lat 3.
Bank a instytucja kredytowa
! Definicja z Dyrektywy 2006/48/WE (art. 4 pkt 1) ! Instytucja kredytowa to:
! - przedsiębiorstwo, którego działalność polega na przyjmowaniu depozytów lub innych funduszy podlegających zwrotowi od ludności oraz na przyznawaniu kredytów na swój własny rachunek
! Definicja z ustawy - Prawo bankowe (art. 4 ust. 1 pkt 17)
! Instytucja kredytowa - podmiot mający swoją siedzibę za granicą RP na terytorium jednego z państw członkowskich UE (oraz EOG), prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą
na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego
! Zakres terminu „bank” węższy niż „instytucja kredytowa”
Terminologia
! Bank krajowy - bank mający siedzibę na terytorium RP
! Bank zagraniczny - bank mający siedzibę za granicą RP, na terytorium Państwa niebędącego członkiem UE (oraz nienależącego do EOG). ! Instytucja finansowa - art. 4 ust. 1 pkt 7 PrBank:
! podmiot niebędący bankiem ani instytucją
kredytową, którego podstawowa działalność
będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie (…)
instytucja pieniądza elektronicznego - inna niż bank osoba prawna działająca w formie spółki akcyjnej, utworzona i działająca na podstawie zezwolenia właściwych władz lub przepisów prawa, której przedmiotem działania jest prowadzenie we własnym imieniu i na własny rachunek działalności polegającej na wydawaniu do dyspozycji i

(…)

…- i krótkoterminowych oraz zapomóg - w miarę
posiadanych środków - na zasadach określonych w statucie. Członek PKZP ma prawo (…)gromadzić oszczędności w PKZP według zasad określonych w statucie”
Rodzaje banków
! Wg zakresu działalności
! Uniwersalne - mogą wykonywać pełen zakres działalności bankowej, z wyjątkiem zastrzeżonej dla banków specjalistycznych ! Specjalistyczne: banki hipoteczne ! Kasy mieszkaniowe, działalność maklerska (tzw. biura maklerskie)- nie są to banki specjalistyczne, są to wydzielone finansowo i organizacyjnie części banków ! Wg formy prawnej - art. 12 ustawy - Prawo bankowe ! Banki państwowe - nie są przedsiębiorstwami państwowymi, są państwowymi osobami prawnymi, obecnie jedyny bank państwowy to Bank Gospodarstwa Krajowego, ! NBP nie jest bankiem państwowym ! Banki spółdzielcze
! Banki w formie spółki akcyjnej
Ochrona prawna wyrazów „bank” lub „kasa”
! Ad 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych ! Art. 3 ust. 1 - Celem kas jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia ! Karze…
… pieniądza elektronicznego;
! Instytucja kredytowa - banki + spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe + instytucje pieniądza elektronicznego
! Używanie terminu „bank” w PrBank - chodzi o bank krajowy, chyba, że z kontekstu danego przepisu wynika co innego
Ochrona prawna wyrazów „bank” lub „kasa”
! Zasada - terminy „bank” lub” kasa” mogą być używane w nazwie oraz dla określenia działalności lub reklamy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz