Umowy regulujące stosunki kredytowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowy regulujące stosunki kredytowe - strona 1 Umowy regulujące stosunki kredytowe - strona 2 Umowy regulujące stosunki kredytowe - strona 3

Fragment notatki:

11.Umowy regulujące stosunki kredytowe A)Kredyt konsumencki
Ustawa o kredycie konsumenckim-regulacja zasad i trybu zawierania umów o kredyt konsumencki, zasady ochrony konsumenta, który zawarł taką umowę oraz obowiązki przedsiębiorcy, który udzielił kredytu konsumenckiego. Określenie kredyt konsumencki zostało użyte w ustawnie jako zbiorcza nazwa obejmująca różne typy umów o charakterze kredytowym. Ustawa tylko przykładowo je wskazuje. Nie ma zastosowania do umów o wysokości większej niż 80 tys. zł. Pożyczka powinna być w świetle tej ustawy zawarta na piśmie. Zasadą jest dopuszczalność odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od zawarcia umowy.
B)Pożyczka
Pożyczka jest umową, przez którą dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego pożyczkę określoną ilość pieniędzy, albo rzeczy oznaczonych tylko, co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tej samej jakości. Biorący pożyczkę uzyskuje możliwość korzystania przez pewien czas z wartości majątkowych przekazanych mu przez dającego pożyczkę. Umowa pożyczki jest umową konsensualną (nie realną-ważne). Jej zawarcie, gdy przekracza 500 zł powinno być stwierdzone pismem- ad probationem (wyjątek- między przedsiębiorcami). Jest czynnością prawną dwustronnie zobowiązującą, lecz nie wzajemną, ponieważ obowiązek zwrotu pożyczki nie stanowi ekwiwalentu jej dania. Może być daremna lub odpłatna. Z odsetkami lub bez. Zawsze polega na przeniesieniu własności (różnica od najmu i użyczenia). Obowiązek wydania przedmiotu pożyczki ustaje w 2 przypadkach:1) Dający pożyczkę może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony. Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć. (Pogorszenie się stanu majątkowego dającego pożyczkę po zawarciu umowy, co powoduje jego odstąpienie i nie wydanie przedmiotu pożyczki);2)Przedawnienie- Roszczenie biorącego pożyczkę o wydanie przedmiotu pożyczki przedawnia się z upływem sześciu miesięcy od chwili, gdy przedmiot miał być wydany. Dający pożyczkę ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne wydanej rzeczy 724.
Biorący pożyczkę jest zobowiązany do odebrania przedmiotu pożyczki, przysługuje mu natomiast roszczenie o wydanie. Powinien on wrócić przedmiot pożyczki w terminie umówionym. Jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.
C)Pożyczka bankowa


(…)

… każdej ze stron przedawniają się z upływem 2 lat (371KC). Bieg terminu rozpoczyna się od dnia wygaśnięcia stosunku rachunku bankowego.
V. Rachunki bankowe oszczędnościowe
1. Umowa
W przypadku umowy rachunku bankowego oszczędnościowego oraz rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej bank może wydać posiadaczowi rachunku imienny dokument potwierdzający zawarcie umowy (książeczka oszczędnościowa). Bank…
… łączy się przedterminowa splata wykorzystanego kredytu.
III. Przedawnienie
Roszczenia banku z tytułu udzielonego kredytu ulegają przedawnieniu na zasadach ogólnych w terminie lat trzech (118KC.
E)UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO
I Charakterystyka ogólna
1. Pojecie
Wg art 725 przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku na czas oznaczony lub nieoznaczony do przechowywania jego środków pieniężnych oraz jeżeli umowa tak stanowi do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Bank ma możliwość do dysponowania zgromadzonymi środkami pieniężnymi i obowiązek ich zwrotu na żądanie posiadacza rachunku (726)
2. Strony
Stronami umowy rachunku bankowego są
1) bank
2) posiadacz rachunku - po tej stronie mogą występować fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające…
… rozłącznego, co oznacza ze każdy ze, współposiadaczy rachunku może on dysponować samodzielnie bez potrzeby zgody pozostałych, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku. Można uzależnić dysponowanie tymi środkami od zgody wszystkich współposiadaczy - tzw. rachunek łączny. 3. Cechy Umowa rachunku bankowego jest czynnością prawną konsensualną i zawieraną jest na piśmie (52PrBank forma ad probationem…
… jak również z innymi czynnościami bankowymi, łączy się zagadnienie tajemnicy bankowej. Obejmuje ona wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej uzyskane na etapie poprzedzającym zawarcie umowy (np w czasie negocjacji), w trakcie jej zawierania i realizacji. Art 104 PrBank. Do tego zakresu należą informacje dotyczące danej czynności jak i osób dokonujących czynności z bankiem.
Osobom trzecim, co do zasady bank…
… wszystkie te banki (64PrBank)
Na banku ciąży obowiązek dochowania tajemnicy bankowej w zakresie wszelkich informacji dotyczących czynności bankowych: otwierania, prowadzenia, obrotów i stanów rachunków bankowych. Uprawnieniem banku (726KC) jest możliwość obracania czasowo wolnymi środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym. Za dokonywanie czynności bankowych (przeprowadzanie rozliczeń) bank ma prawo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz