Czynności bankowe - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1099
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności bankowe - charakterystyka - strona 1 Czynności bankowe - charakterystyka - strona 2 Czynności bankowe - charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:

Czynności bankowe - charakterystyka. Czynności bankowe możemy podzielić na: czynności bankowe zastrzeżone dla banków
przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów tych wkładów
prowadzenie innych rachunków bankowych
udzielanie kredytów
udzielanie gwarancji bankowych
emitowanie bankowych papierów wartościowych
przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych
wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach
W/w czynności mogą być prowadzone jedynie przez banki, jeżeli ktoś inny bez zezwolenia wykonuje w/w czynności podlega karze grzywny do 5000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 3.
 
czynności bankowe, które są czynnościami banku tylko wtedy, gdy wykonywane są przez banki
udzielanie pożyczek pieniężnych operacje czekowe i wekslowe
wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu
terminowe operacje finansowe
nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych
przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych
wykonywanie czynności obrotu dewizowego
udzielanie poręczeń
wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych Ustawa zezwala bankom na prowadzenie innych czynności nie mających charakteru bankowego np. obrót papierami wartościowymi, świadczenie usług finansowych. Ponadto bank za prowadzenie czynności bankowe może pobierać prowizję lub opłaty.
  Prowadzenie rachunków bankowych: Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza do przechowania jego środków na czas określony lub nieokreślony oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.
Rodzaje rachunków bankowych:
1) rachunki bieżące
2) rachunki pomocnicze
3) rachunki lokat terminowych
4) rachunki oszczędnościowe - wkłady oszczędnościowe
Prawo bankowe przewiduje pisemną formę umowy rachunku bankowego, która powinna zawierać;
Strony umowy, rodzaj rachunku, walutę, czas trwania, wysokość oprocentowania oraz inne istotne elementy.
  Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (formy rozliczeń): Polecenie przelewu - jest formą rozliczeń bezgotówkowych. Dana osoba wystawia dokument - polecenie przelewu, który przekazuje do banku gdzie znajduje się jego rachunek bankowy. Bank dłużnika, w korespondencji z bankiem wierzyciela, dokonują zapisów na obu rachunkach, zmniejszając stan na rachunku dłużnika i zwiększając stan na rachunku wierzyciela.


(…)

… i zwiększając stan na rachunku wierzyciela.
 
Polecenie zapłaty - stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela obciążenia określoną kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Forma ta dopuszczalna jest, gdy spełnione są warunki:
dłużnik i wierzyciel muszą posiadać rachunki
udzielenie przez dłużnika wierzycielowi upoważnienia do obciążenia rachunku dłużnika w drodze polecenia zapłaty
zawarcie pomiędzy wierzycielem z bankiem, prowadzącym jego rachunek, umowy w sprawie stosowania polecenia spłaty przez wierzyciela
zawarcia między wierzycielem a bankiem, prowadzącym jego rachunek, umowy w sprawie stosowania polecenia zapłaty przez wierzyciela
max kwota jednego polecenia zapłaty nie może przekroczyć
1000 EURO- gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności…
… się do zwrotu kwoty kredytu wraz z odsetkami w określ. terminie,
Ponadto kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z kwoty na warunkach określonych w umowie.
 
Umowa kredytowa powinna być zawarta w formie pisemnej i zawierać:
strony umowy
kwotę i walutę kredytu
cel
zasady i termin spłaty kredytu
wysokość oprocentowania
sposób zabezpieczenia kredytu zakres uprawnień banku związany z kontrolą wykorzystania…

- może być udzielony jedynie na czas oznaczony
- istotne są warunki korzystania ze środków otrzymanych przez kredytobiorcę - jest formą odpłatną (prowizje i opłaty)
- może być udzielona przez banki jak i podmioty gospodarcze
- może dotyczyć rzeczy oznaczonych co do gatunku
- umowa pożyczki wiąże się z przeniesieniem własności środków pieniężnych
- może być udzielona na czas oznaczony i nieoznaczony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz