Historia Prawa - PRAWA BARBARZYŃSKIE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3563
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia Prawa - PRAWA BARBARZYŃSKIE - strona 1

Fragment notatki:

Omawia czasy takie jak: starożytny Egipt, Mezopotamia, starożytny Izrael, starożytna Grecja. W notatce znajdują się zagadnienia takie jak: prawo feudalne, prawa barbarzyńskie, prawo zwyczajowe późnego średniowiecza, spis prawa partykularnego, prawo miejskie, prawo zwyczajowe, tradycje prawa rzymskiego, źródła prawa kanonicznego, prace kodyfikacyjne. Notatka zawiera również informacje takie jak: rozwój systemów common law i equity law, prawo karne, prawo w okresie feudalnym, prawo okresu państw konstytucyjnych, kraje prawa nieskodyfikowanego, stan prawny po odzyskaniu niepodległości,

STAROŻYTNY EGIPT
Ustawa karna faraona Horemheba (ok. 1350 r.p.n.e.).
Kodeks faraona Bocchorisa o zobowiązaniach i prawie procesowym (połowa VIII w.p.n.e.).
MEZOPOTAMIA
Kodeks króla Urukaginy, władcy Lagasz (ok. 2400 r.p.n.e.).
Kodeks króla Ur - Nammu, władcy Ur, język sumeryjski (ok. 2060 r.p.n.e.).
Kodeks Lipit - Isztara, władcy Isinu, język sumeryjski (1875 r.p.n.e.).
Kodeks z Esznunny w języku akadyjskim (XIX - XVIII w.p.n.e.).
Kodeks Hammurabiego (1728 - 1686 r.p.n.e.), w języku akadyjskim, pismo klinowe na dwumetrowym bloku diorytu, odkryty w 1901 r. w Suzie przez prof. J. de Morgana.
Kara talionu - identyczna ze skutkiem popełnionego przestępstwa.
Kara odzwierciedlająca - odzwierciedlenie rodzaju przestępstwa.
STAROŻYTNY IZRAEL
Prawo zawarte w pierwszej części Starego Testamentu - Pięcioksiąg (Pentateuch), autorstwa Mojżesza, przywódcy plemienia Lewitów z XIII w.p.n.e. Pentateuch: księgi - Rodzaju (Genesis), Wyjścia (Exodus), Kapłańska (Leviticus), Liczb (Numeri), Powtórzonego Prawa (Deuteronomium).
Talmud (od schyłku I w.p.n.e.) - przekazywany w drodze tradycji zbiór dyskusji uczonych rabinów i rozważań religijno - doktrynalnych w formie komentarzy i uzupełnień do Starego Testamentu.
STAROŻYTNA GRECJA
Źródła poznania najstarszego prawa - „Iliada i Odyseja” Homera, dzieła historyków (np. Herodota z V w.p.n.e. i Plutarcha z przełomu I i II w.), tragedie i komedie dramatopisarzy (np. Sofokles i Arystofanes).
Reformy prawa attyckiego Drakona (ok. 621 r.p.n.e.) i Solona (594 r.p.n.e.), reformy Likurga w Sparcie (ok. IX w.p.n.e.).
PRAWO FEUDALNE (OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA)
Prawo feudalne:
nierówne;
partykularne;
stanowość;
prawo zwyczajowe.
Zasada osobowości prawa: bez względu na miejsce swojego pobytu jednostka podlega prawu swej narodowości.
Zasada terytorialności prawa: na określonym terytorium stosuje się jeden system prawny, któremu wszyscy muszą się podporządkować bez względu na pochodzenie.
PRAWA BARBARZYŃSKIE
Leges barbarorum (prawa barbarzyńskie) - spisy prawa zwyczajowego poszczególnych szczepów germańskich:
Lex Visigothorum (lex Eurici) - spis prawa Wizygotów z inicjatywy króla Euryka, ok. 475 r. Najstarszy spis prawa germańskiego. Wpływ prawa rzymskiego.
Lex Salica Francorum (Pactus legis Salicae) - prawo Franków salickich, pierwsze redakcje z lat 509 i 511, prace prywatne. Wolne od wpływów prawa rzymskiego.
Lex Longobardorum (edykt króla Rotara) - zbiór prawa longobardzkiego ogłoszony w 643 r. Głosił zasadę terytorialności. Pewne instytucje prawa rzymskiego.
Po X w. leges barbarorum straciły na znaczeniu.
Kapitularze - ustawy królów frankońskich.


(…)

…, konstytucje i inne źródła prawa ziemskiego, główne zabytki prawa niemieckiego. Część I, zawierająca zbiór prawa polskiego otrzymała sankcję królewską.
W 1520 r. na sejmie bydgoskim wybrano komisję kodyfikacyjną, która w 1523 r. opracowała kodeks zwany Formula processus (111 artykułów) - prawo procesowe dotyczące postępowania wszczynanego na podstawie skargi prywatnej.
Korektura Praw - w 1532 r. , na sejmie…
… przez Stanisława Konarskiego i Józefa Załuskiego, nad wydawnictwem statutów i konstytucji Rzeczypospolitej, począwszy od XIV w. Pierwszych 6 tomów ukazało się w latach 1732 - 1739, następne 2 tomy później (1782 r.) Przyjęła się dla tego wydawnictwa nazwa Volumina Legum (dosłownie: Tomy Praw). Volumina Legum zawierały akty ustawodawcze dotyczące prawa publicznego i sądowego wydane do 1780 r. Uzupełnione…
…).
1800 - 1810 r. - wydanie pięciu kodeksów.
1800 r. - powołanie czteroosobowej komisji kodyfikacyjnej do utworzenia kodeksu materialnego prawa cywilnego. 1804 r. - projekt został uchwalony - powstanie kodeksu cywilnego Francuzów (od 1807 r. Kodeksu Napoleona). Po upadku Napoleona (z przerwą na II cesarstwo 1852 - 1870 r.) - code civil (c. c.). Ponad 2000 artykułów, III księgi: I - O osobach, II…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz