Umowa kredytu-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa kredytu-opracowanie - strona 1 Umowa kredytu-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Umowa kredytu Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu . Różnica między kredytem a pożyczką: przy kredycie konieczne jest ustalenie przeznaczenia kredytu.
Prowizja to wynagrodzenie dla banku, określone procentowo w stosunku do zaangażowania kredytowego:
prowizja przygotowawcza - za czynności początkowe, związane z zawarciem umowy
prowizja rekompensacyjna - za to, ze bank nie mógł uzyskać takich zysków, jakich mógł się spodziewać; wcześniejsza spłata kredytu lub korzystanie z pieniędzy w mniejszym zakresie może oznaczać utratę przez bank uprawnień do tej prowizji
Za korzystanie z pieniędzy przewidziane jest wynagrodzenie dla banku w formie odsetek.
Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Bank ma prawo przez cały czas trwania umowy badać zdolność kredytową.
Mimo braku zdolności kredytowej czasem można udzielić kredytu:
dla nowopowstałego podmiotu (warunek: dodatkowe zabezpieczenie)
kiedy podmiot wszczął postępowanie naprawcze (też konieczność zabezpieczenia)
Ustawa przewiduje ograniczenia dotyczące zakresu kredytowania, które można omijać  tzw. konsorcja bankowe (umowa a nie forma prawnoorganizacyjna).
Banki w celu udzielenia kredytu mogą zawrzeć umowę o utworzeniu konsorcjum. W umowie tej ustala się warunki udzielania kredytu i jego zabezpieczenia oraz wyznacza się bank umocowany do zawarcia umowy kredytu. Banki objęte umową ponoszą ryzyko związane z udzielonym kredytem proporcjonalnie do wysokości wniesionych środków finansowych do wspólnie udzielonego kredytu. Klasyfikacja kredytów: a) ze względu na czas trwania: długoterminowy i krótkoterminowy (poniżej 3 lat)
b) ze względu na przedmiot: kredyty na potrzeby bieżące, potrzeby inwestycyjne i finansowanie budownictwa mieszkaniowego c) ze względu na sposób pozostawania do dyspozycji: na rachunku bieżącym i na rachunku kredytowym (techniczny, utworzony dla celu kredytu)
d) ze względu na formę wykorzystywanego pieniądza: waluta obca (wymienna), indeksowane kursem waluty obcej (ale w zł)
e) hipoteczne : sensu stricto (udzielane przez banki hipoteczne) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz