zabezpieczenia kredytów

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zabezpieczenia kredytów - strona 1 zabezpieczenia kredytów - strona 2 zabezpieczenia kredytów - strona 3

Fragment notatki:


ZABEZPIECZENIA KREDYTÓW Działalności kredytowej banków towarzyszy ryzyko terminowego zwrotu udzielanych kredytów. Dlatego prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu staje się ważnym elementem umowy kredytowej. Negocjacje między bankiem a kredytobiorcą, dotyczące warunków, na jakich może być udzielony kredyt, obejmują także rodzaj i wartość prawnego zabezpieczenia jego spłaty. Najczęściej bank chciałby, aby wartość zabezpieczeń co najmniej dwukrotnie przekraczała kapitał kredytu. Wynika to stąd, iż sprzedaż przez bank zabezpieczeń niespłacanego kredytu bardzo często przynosi znacznie mniej, niż ich pełną wartość, a do tego znaczna część produktu sprzedaży jest przeznaczana na zapłatę podatków, koszty komornika i inne koszty.
W Polsce banki, w celu zapewnienia zwrotu udzielonych kredytów, żądają od kredytobiorców zabezpieczenia przewidzianego prawem cywilnym i wekslowym. Formę zabezpieczenia kredytu ustala bank w negocjacjach z kredytobiorcą, biorąc pod uwagę rodzaj, wysokość oraz okres spłaty kredytu, a także stan majątkowy oraz status prawny kredytobiorcy. Zabezpieczenia kredytu są zazwyczaj wymagane od przedsiębiorstw nowo utworzonych, od osób fizycznych, oraz od jednostek o zagrożonej zdolności kredytowej. Banki zaostrzają również wymogi dotyczące zabezpieczeń udzielanych kredytów, przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu kredytu spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wymagane przez banki zabezpieczenia kredytów dzielone są na dwie grupy:
zabezpieczenia osobiste
zabezpieczenia rzeczowe. Zabezpieczenia osobiste charakteryzują się tym, iż dłużnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za spłatę długu, czyli odpowiada całym swoim obecnym i przyszłym majątkiem za wywiązanie się z zobowiązań wobec banku. Do zabezpieczeń osobistych zaliczamy: weksel własny in blanco, poręczenie wekslowe, poręczenie według prawa cywilnego, gwarancję bankową, przelew wierzytelności (cesja), przystąpienie do długu kredytowego, pełnomocnictwo oraz ubezpieczenie kredytu. Weksel własny in blanco jest to dokument zaopatrzony co najmniej w podpis wystawcy. Podpis ten powinien być złożony w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, musi być własnoręczny i posiadać cechy trwałości. Podpis w imieniu osoby prawnej obejmuje także pieczęć firmy. Weksel własny in blanco nie powinien zawierać: sumy wekslowej, terminu płatności weksla, daty wystawienia weksla (umieszczenie daty na wekslu zabezpiecza interesy banku w zakresie określenia możliwości reprezentacji wystawców weksla) oraz miejsca wystawienia weksla (miejsce decyduje o stosowanym prawie). Wraz z wekslem składana jest deklaracja wekslowa, która określa treść porozumienia pomiędzy bankiem a wystawcą weksla w zakresie wypełniania weksla. Powinna ona w szczególności zawierać informacje: kiedy bank ma prawo wypełnić weksel, jaka kwota może być na tym wekslu wpisana, jaki termin płatności może zostać określony. Deklaracja wekslowa nie jest warunkiem ważności weksla. W wielu bankach wszyscy kredytobiorcy są zobowiązani do składania weksla własnego

(…)

… wymagana jest forma pisemna, nie jest natomiast wymagana zgoda kredytobiorcy. Zobowiązanie poręczyciela powinno w szczególności zawierać wskazanie osoby, za którą poręcza oraz jednoznaczne określenie kredytu, do spłaty którego się zobowiązuje. Charakter odpowiedzialności:
poręczyciel odpowiada tylko wtedy, gdy kredytobiorca nie spłacił kredytu.
nieważność umowy kredytu powoduje nieważność umowy poręczenia…
… wszelkie dokumenty związane z poręczeniem, mogące stanowić podstawę roszczeń poręczyciela w stosunku do kredytobiorcy. Umowa poręczenia wygasa w przypadku nieudzielania kredytu, jeżeli poręczenie dotyczyło kredytu przyszłego, z chwilą upływu terminu poręczenia, jeżeli było ono terminowe, bądź z chwilą spłaty całości zobowiązania kredytobiorcy lub przejęcie zobowiązania przez inną osobę, jeżeli poręczyciel…
… nie jest jeszcze popularna, ale niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe ubezpieczają od różnych rodzajów ryzyka kredytowego. Ubezpieczenie kredytu najczęściej znajduje zastosowanie w przypadku braku możliwości zastosowania innych form zabezpieczenia wierzytelności banku.
Banki udzielając kredytu - zależnie od swojej oceny stopnia ryzyka - mogą zaproponować kilka form jego prawnego zabezpieczenia. O skuteczności zabezpieczeń…
… gwarancji jest zgłoszenie roszczenia przez kredytodawcę w stosunku do gwaranta.
Przelew wierzytelności (in. cesja) jest umową pomiędzy cedentem a bankiem, w wyniku której cedent przenosi na bank swoje uprawnienia do otrzymania konkretnej należności. Umowa cesji może dotyczyć konkretnie oznaczonych wierzytelności lub wszystkich wierzytelności w stosunku do np. jednego partnera (jest to tzw. cesja globalna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz