Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 10

Prawo bankowe - 6

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1183

Dyrektywy ! Wskazują cele, jakie powinny być osiągnięte w danym obszarze, pozostawiając poszczególnym Państwom Członkowskim swobodę wyboru formy oraz środków ich realizacji ! Po spełnieniu określonych warunków niektóre ich postanowienia mogą być podstawą dochodzenia roszczeń: - dyrektywa przyznaj...

Prawo bankowe - 6b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1463

Podstawowe zasady funkcjonowania instytucji kredytowych na rynku unijnym ! a) zasady prowadzenia działalności bankowej ! jedna licencja bankowa ! zasada nadzoru kraju macierzystego ! nadzór skonsolidowany ! b) Usługi bankowe jako element usług finansowych - mogą być transgraniczne ! c) Ochrona ...

Prawo bankowe - 7

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

Sankcje cywilne i karne ! Sankcja cywilna - Art. 170 PrBank ! Wykonywanie czynności bankowych bez zezwolenia nie stanowi podstawy do pobierania oprocentowania, prowizji, opłat ani innego wynagrodzenia. ! Kto otrzymał oprocentowanie, prowizję, opłatę lub inne wynagrodzenie za czynności, o których ...

Prawo bankowe - 7b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169

Ochrona prawna wyrazów „bank” lub „kasa” ! Ad 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych ! Art. 3 ust. 1 - Celem kas jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozlic...

Prawo bankowe - 7c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

Zezwolenie na utworzenie banku ! Założyciele składają do KNF wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie banku. Do wniosku załącza się: ! 1. projekt statutu banku, ! 2. program działalności i plan finansowy banku na okres co najmniej trzyletni, ! 3. dokumenty dotyczące założycieli i ich sytuacji ...

Prawo bankowe - 8

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

Nabywanie znacznych pakietów akcji banku ! Art. 25-27 PrBank dotyczy nabywania akcji w banku w formie spółki akcyjnej oraz obejmowania udziałów w bankach spółdzielczych (w określonym przypadku) ! Konieczność uzyskania zezwolenia KNF przez osobę, która zamierza bezpośrednio lub pośrednio nabyć lub...

Prawo bankowe - 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1106

Outsourcing działalności bankowej ! PrBank art. 6a ust.1: Bank może, w drodze umowy zawartej na piśmie, powierzyć przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywanie wyłącznie: 1) w imieniu i na rzecz banku pośrednictwa w zakresie czynności bankowych na podstawie

Prawo bankowe - 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1015

Outsourcing - uprawnienia KNF ! 1. Możliwość żądania od banku m.in. a) przedstawienia kopii zawartej umowy, b) złożenia wyjaśnień dotyczących realizacji umowy, c) przedstawienia „planu awaryjnego”, d) przedstawienia dokumentów określających status p lub pz, z którym bank zawarł umowę. e) dosta...

Prawo bankowe - 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

Dysponowanie środkami na rachunku ! Bank może obracać czasowo wolnymi śr. pieniężnymi zgromadzonymi na r.b. z obowiązkiem ich zwrotu w całości lub w części na każde żądanie, chyba że umowa uzależnia obowiązek zwrotu od wypowiedzenia (art. 726 kc) ! Bank dokłada szczeg. staranności w zakresie zapew...

Prawo bankowe - 4

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

Koszty pogrzebu. Wypłaty na rzecz ZUS ! W przypadku śmierci posiadacza rach. oszczędnościowego, rach. oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rach. terminowej lokaty oszczędnośc. bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków: ! 1) kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która ...