Metody komputerowe w budownictwie - strona 3

Metody komputerowe w budownictwie - Pytania egzaminacyjne Part 5 - Ele...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 399

Q 11: Elementy dostosowane spelniaja A: kryterium ciaglosci w sposob sredniokwadratowy B: dwa kryteria: ciaglosci i stalosci funkcji rozwiazujacej C: warunki brzegowo-poczatkowe D: warunek minimalizacji funkcjonalu E: kryterium ciaglosci i stalosci funkcji rozwiazujacej. F: warunki brzegowe. ...

Metody komputerowe w budownictwie - Rodzaje sieci neuronowych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

\L [L ‡ 6LHFL NRPyUNRZH QS NDĪG\ ] NDĪG\P ‡ 6LHFL NDVNDGRZH ‡ /LQLRZH L QLHOLQLRZH EORNL DNW\ZDFML QHXURQX ± 2SyĨQLHQLH V\JQDáX OXE XVWDOHQLH VWDQX ZDJ ‡ :LHOR L MHGQRZDUVWZRZH IHHGIRUZDUG ‡ 6LHFL ]H VSU]ĊĪHQLHP ]ZURWQ\P RSyĨQLHQLH VLHü 5RG]DMH 6]WXF]Q\FK 6LHFL 1HXURQRZ\FK \L ‡ 6LHü...

Równania różniczkowe - porównanie metod

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

[ X [ wX wZ G[ & ³ [ 1 ZL [ G[ ($³ [ [ w[ w[ Z  X [ & w X [ 1 G[ wD ³ [ / S [ &[1 § /1 & 1 · ¨ ¸ ¨ 1 [ [ ¸ ($ 1  1  © ¹ w § wX [ · ($ ³ ¨ w[ ¸ G[ wD [ © ¹ X  Ÿ D &/1 [ ($ 1  X [ D D [ 5yZQDQLD UyĪQLF]NRZH PHWR...

Równanie różniczkowe - przybliżone równanie Ritza

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

: ³ ) [ \ \ c G: L L L ¦ F M [ w‚ wFL SU]\ WDN GREUDQ\FK M L [ DE\ VSHáQLRQH E\á\ ZDUXQNL EU]HJRZH RUD] \ SRVWXOXMH VLĊ DSURNV\PDFMH IXQNFML V]XNDQHM Z SRVWDFL ‚ DE\ ]QDOHĨü HNVWUHPXP IXQNFMRQDáX 5yZQDQLH UyĪQLF]NRZH SU]\EOLĪRQD PHWRGD 5LW]D (S 8 : ‚ (S 5yZQDQLH UyĪQL...

Równanie różniczkowe Galerkina

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

1 X [ H [ ³ wDL G[ / / L  L L 0 0 H [ ³ H [ Z [ G[ w X [ ($ &[ 1 | w[  D D [ D [  D0 [ d [ d / WR X [ X [ | X [ QS wX [ ($  &[1 w[ -HĪHOL $ [ $ ( [ ( S [ &[ w § wX · ¨ ($ ¸ S w[ © w[ ¹ 0 ZL [ wH5 wDL wDL ...

Stateczność konstrukcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

StatecznoĞü konstrukcji z z z utrata statecznoĞci jest zjawiskiem dynamicznym, ale ukáady potencjalne moĪna badaü w oparciu o tzw. statyczne kryterium statecznoĞci statecznoĞü z zaáoĪenia jest zagadnieniem nieliniowym, gdyĪ wymaga budowania równaĔ równowagi (lub ruchu) w konfiguracji odksz...

Sztuczne sieci neuronowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

[P [N [ ZP ZN Z Q ) Q Q \L \ § Q ) ¨ ¦ ZLM [ M EL ¨ ©M · · § Q ¸ ) ¨ ¦ ZLM [ M ¸ ) Q ¸ ¸ ¨ M © ¹ ¹ )XQNFMH DNW\ZDFML ÄQHXURQX´ 'ZLM N N [M 5HJXáD XF]HQLD VLHFL N ¦[ [ Q GL N N N N ZLM ZLM K'ZLM P'ZLM ‡ 8F]HQLH ] NU\W\NLHP ‡ 8F]H...

Szukanie minimum FindMinimum różnymi metodami

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

)LQG0LQLPXPB0HWKRGQE &RQWRXU3ORW #I#[ \' [  \  &RQWRXUV ‘ 7DEOH# A L L ' &RORU)XQFWLRQ ‘ ++XH#+/RJ# Ó' / s ' / &RORU)XQFWLRQ6FDOLQJ ‘ )DOVH' 6]XNDQLH PLQLPXP )LQG0LQLPXP UyĪQ\PL PHWRGDPL PV *UDGLHQW &RQMXJDWH*UDGLHQW /HYHQEHUJ0DUTXDUGW 1HZWR...

Uruchamianie systemu ANSYS - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Uruchamianie systemu ANSYS Program ANSYS, jako dość wszechstronne i złożone narzędzie, może pracować w różnych trybach, począwszy od trybu wsadowego, poprzez różne interfejsy graficzne, a skończywszy na najbardziej rozbudowanym interfej...

Wspornik - PSN, Delete

 • Politechnika Warszawska
 • dr Tomasz Sokół
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Wspornik - PSN Delete ( Prostokąt ) 25. Jeżeli na liście obiektów pojawi się ich więcej, zbędne należy skasować, wybierając odpowiedni rozkaz Delete. W tym przypadku będzie to rozkaz Delete z sekcji Modeling. Wybór Area and Below spowoduje skasowanie wybranego (wybranych) prostokąta, odcinkó...