Metody komputerowe w budownictwie

note /search

Procesor wspornika - opis i budowa

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

Wspornik - PSN Preprocesor Element Type (Quad42, Quad82, Options) 4. Kolejnym etapem rozwiązywania zadania jest stworzenie modelu za pomocą narzędzi dostępnych w Main Menu / Preprocesor. Za pomocą preprocesora danych stworzymy 2-wymiarow...

Dynamika konstrukcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1281

Dynamika konstrukcji Równania ruchu ukáadu dyskretnego (maáe drgania): M q(t ) C q(t ) K q(t ) F(t ) gdzie: q – wektor stopni swobody – uogólnionych przemieszczeĔ, funkcje czasu: q = q(t) M – macierz bezwáadnoĞci (mas) C – macierz táumienia K – macierz sztywnoĞci F – wektor obciąĪeĔ – ...

Funkcje kształtu - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1001

| 1 / [ / [ [ [ / [ [ [ K K / K K K  K   K    [  K  [ [   [ K [K /LQLRZH IXQNFMH NV]WDáWX PRĪHP\ RWU]\PDü NRU]\VWDMąF ] ZLHORPLDQyZ /DJUDQJH¶D 'OD GZyFK SXQNWyZ Z\NUHV ZLHORPLDQX EĊG]LH IXQNFMą OLQLRZą ...

Idea powstania sztucznych sieci - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

‡ 1HXURQ ± SRGVWDZRZD MHGQRVWND XNáDGX QHUZRZHJR Z\ND]XMąFD ]GROQRĞFL Z\WZDU]DQLD L SU]HZRG]HQLD LPSXOVyZ QHUZRZ\FK ,GHD ƒ [ 7ELWyZ [ 3RáąF]HĔ 3RMHPQRĞü RN [  7ELWyZ [ RSHUDFMLVHN ƒ ƒ ƒ [ PP POQ NP [ PP =LHPLD ± 6áRĔFH  ...

Implementacja dla liniowej funkcji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 742

\L \L LM § Q ) ¨ ¦ ZLM [ M EL ¨ ©M \ [ M LM ¦Z [ Q · § Q · ¸ ) ¨ ¦ ZLM [ M ¸ ¸ ¨ ¸ ¹ ©M ¹ EL EL M :[ ZL [ M ¦Z [ Q M ,PSOHPHQWDFMD GOD OLQLRZHM IXQNFML DNW\ZDFML QHXURQX :[ 5 L 7 L LM 7 M Q 7 M \ 'ZLM [ \ 7N M LM LM M 7 ...

Macierz sztywności PSN4 - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 966

0DFLHU] V]W\ZQRĞFL 361 i 0 3 T [ [ T K K [ ( 1 1 1 1 ) K ( 1 1 1 1 ) )XQNFMH NV]WDáWX Ni ( x y i) 1 4 ˜ 1 [ i ˜ x ˜ 1 K i ˜ y NI ( x y i) Ni ( x y i) ˜ identity ( 2) ª 1 ˜ 1 [ ˜ x ˜ 1 K ˜ y 0 « i i 4 NI ( x y i) simplify o « « ...

Mechanika kontinuum - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1295

Pole naprężeń: σ(x) = {σx, σy, σz, τxy, τxz, τyz} Pole odkształceń: ε(x) = {εx, εy, εz, γxy, γxz, γyz} Pole przemieszczeń: u(x) = {ux, uy, uz} Punkt kontinuum: x = {x, y, z}, x ∈ Ω Mechanika kontinuum 2 µ - siły masowe (grawitacja, i...

Metoda Elementów Skończonych - metody adaptacyjne

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

2K H 1 |K H O LQWHQV\ZQRĞü RVREOLZRĞFL W\SX UO E ± PLDUD JáDGNRĞFL UR]ZLą]DQLD H PLQ S O =ELHĪQRĞü 0(6 GOD 5 Ȝ 2K 21 E ]PLDQD VWRSQLD DSURNV\PDFML Z HOHPHQFLH UHORNDFMD ZĊ]áyZ VHOHNW\ZQH ]DJĊV]F]DQLH VLDWNL =D RSW\PDOQą SU]\MPXMH VLĊ PHWRGĊ KS 1LH LVWQLHMH M...

Metoda elementów skończonych - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

e = 1, ..., Ne Ω i ∩ Ω j = 0 dla i ≠ j e Ω = U Ωe , elementami skończonymi ale rozłączne obszary nazywane Podział kontinuum na pokrywające, Metoda elementów skończonych 6 σ=D⋅B⋅q ε=B⋅q czyli inaczej - jeśli znamy q, to możemy wyznaczyć stan układu w dowolnym punkcie. Wzory powyższe używ...

Metody adapttacjjii siiattkii - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • Metody komputerowe w budownictwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

&HOHP PHWRG DGDSWDF\MQ\FK MHVW X]\VNDQLH UyZQRPLHUQHJR UR]NáDGX EáĊGX ZH ZV]\VWNLFK EąGĨ SUDZLH ZV]\VWNLFK HOHPHQWDFK VNRĔF]RQ\FK WDN DE\ X]\VNDü Z HNRQRPLF]QLH X]DVDGQLRQ\ VSRVyE ]DáRĪRQ\ SR]LRP EáĊGX JOREDOQHJR OXE ORNDOQHJR 0HWRG\ DGDSWDFML VLDWNL ]PLDQD VWRSQLD DSURNV\PDFML Z HOHPH...