Gospodarka komunalna - strona 2

note /search

Uczestnicy życia gospodarczego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2331

Uczestnicy życia gospodarczego: gospodarstwa domowe - konsumenci, przedsiębiorstwa - producenci, państwo Powiązanie między gospodarstwami domowymi ,a przedsiębiorstwami tu przepływają zasoby /tj. praca, kapitał, ziemia/ z gospodarstw domowych do przedsiębiorstwa. Z gospodarstw domowych przepływa...

Zadania publiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

Zadania publiczne zwane zadaniami użyteczności publicznej jest uzasadnione poprzez: powstawanie niektórych dóbr publicznych które ze względu na swoje cechy powinny być dostarczone przez państwo ponieważ sektor prywatny nie jest w stanie ich dostarczyć. Dobra publiczne to są wszystkie dobra które sp...

Dobra publiczne i dobra prywatne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2261

Dobra publiczne są częścią dóbr wytwarzanych w gospodarce, gdzie dzieli się je na: dobra konsumpcyjne , dobra produkcyjne to dobra inwestycyjne, które służą przyszłej produkcji gdzie bez inwestycji nie ma produkcji, utrzymania jej na ty...

GOSPODARKA ODPADAMI

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008

GOSPODARKA ODPADAMI Kryzys śmieciowy w krajach rozwijających się - rozwój utylizacji konsekwencją kryzysu Wzrost świadomości społecznej ROZWIĄZANIA W CELU RACJONALIZACJI GOSPODARKI ODPADAMI: minimalizacja produkcji odpadów - zmiany technologiczne tzw. technologie mało- i bezodpadowe wykorzystan...

Gospodarka typu Kejnsowskiego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Gospodarka typu Kejnsowskiego / Kejns - angielski uczony/ jego teoria dowodziła że państwo powinno mieć znaczny udział w gospodarce, państwo powinno regulować gospodarkę. Teoria ta funkcjonowała do lat 70 tych. W miarę upływu lat teoria ta stała się niewystarczającą np. wyższa inflacja przestała by...

Problematyka kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństw. Eduk...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1785

Świadomość ekologiczna- postawa człowieka cechująca się odpowiedzialnością za stan przyrody, która wynika z rzetelnej wiedzy o niej i determinacji do jej zachowania w stanie pierwotnym. Jej wyznacznikiem jest szacunek do przyrody, przestrzeganie zasad ochrony przyrody, przeciwdziałanie zagroże...

Kultura oraz ochrona kultury i opieka nad zabytkami

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: kultura oraz ochrona kultury i opieka nad zabytkami i cmentarze wojenne, podstawa prawna, kompetencje samorządów, formy i sposób ochrony zabytków, zagospodarowanie zabytków, prowadzenie ...

Formy budżetowe gospodarki komunalnej

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2695

1.Formy prowadzenia gospodarki komunalnej. Przekształcenia w sektorze komunalnym nie mogą być samoistnym celem. Przed ich dokonaniem należy dokładnie rozważyć, czy osiągnie się efekty w zakresie: racjonalizacji kosztów, zmniejszenia dotacji z budżetu JST , możliwości zaangażowania się kapitału pry...

Zasady zarządzania gospodarką komunalną i mieniem samorządu

 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3864

Zasady zarządzania gospodarką komunalną i mieniem samorządu Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jeg...

Edukacja publiczna-zadania własne samorządów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: edukacja publiczna-zadania własne samorządów, zadania organu prowadzącego szkoły, typy szkół, zadania rady gminy i powiatu...