Formy budżetowe gospodarki komunalnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2744
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy budżetowe gospodarki komunalnej - strona 1

Fragment notatki:

1.Formy prowadzenia gospodarki komunalnej.
Przekształcenia w sektorze komunalnym nie mogą być samoistnym celem. Przed ich dokonaniem należy dokładnie rozważyć, czy osiągnie się efekty w zakresie: racjonalizacji kosztów, zmniejszenia dotacji z budżetu JST , możliwości zaangażowania się kapitału prywatnego i poprawy jakości usług.
Gospodarka komunalna w sferze użyteczności publicznej może być prowadzona w formie : zakładu budżetowego, kapitałowej spółki prawa handlowego lub powierzenia wykonywania zadań osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w drodze umowy na zasadach określonych prawem zamówień publicznych. JST ma swobodę wyboru formy organizacyjno- prawnej prowadzenia gospodarki komunalnej. Wybór formy optymalnej w danych warunkach jest uwarunkowany wieloma czynnikami. W zakresie użyteczności publicznej gospodarka komunalna, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, nie jest nastawiona na osiągnięcie maksymalnych zysków, lecz zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Ceny usług są ustalane przez organ stanowiący JST. Przy ich określaniu ścierają się dwie racje: ekonomiczna i społeczna. Trudności finansowe mieszkańców i bezrobocie są powodem ustalania cen za usługi komunalne na poziomie, który często wystarcza jedynie na pokrycie wydatków bieżących. Stosowanie ulg, zwolnień i umorzeń w opłatach za usługi komunalne przekształca się w formę pomocy społecznej. Zakłady budżetowe najpowszechniejsze Zakłady budżetowe nadal należą do najpowszechniejszej formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności komunalnej. Zakład budżetowy nie posiada osobowości prawnej. Rozlicza się z JST metodą netto. Przynajmniej 50 proc. kosztów pokrywa z uzyskanych przychodów. Brak osobowości prawnej zakładu oznacza niesamodzielność funkcjonowania, przejawiającą się m.in. niemożnością zadłużania się na finansowanie wydatków inwestycyjnych. Często wszelkie wydatki inwestycyjne obciążają budżet JST. Kapitałowe spółki komunalne, dysponując osobowością prawną, są bardziej samodzielne pod względem organizacyjnym i finansowym, lecz nie oznacza to wraz ze zmianą formy organizacyjno- prawnej automatycznego zaniechania dotowania usług przez JST. Podmiotowość prawna umożliwia bezpośrednie ubieganie się o środki Unii Europejskiej. Spółki komunalne dysponują majątkiem o znacznej wartości księgowej, lecz podobnie jak zakłady budżetowe osiągają niskie wskaźniki rentowności. Ubiegając się o środki zwrotne, bywają postrzegane jako mało wiarygodne pod względem możliwości generowania wystarczających zysków, które gwarantowałyby spłatę zadłużenia. Banki żądają poręczenia założyciela spółki komunalnej, czyli JST. Oznacza to powrót problemu finansowania wydatków inwestycyjnych do jednostki samorządu. Potencjalne kwoty z tytułu udzielonych przez JST poręczeń i gwarancji ujmowane są do limitu 15 proc. dochodów na spłatę i obsługę zadłużenia. Niedogodność ta może być złagodzona w przypadku, gdy JST nie jest jedynym właścicielem spółki komunalnej. O ile kondycja finansowa współwłaściciela na to pozwala, może on ponieść część kosztów inwestycji lub poręczać za spółkę komunalną. Powierzenie wykonywania zadań publicznych osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej oznacza dla JST zaniechanie aktywnych działań w danym rodzaju działalności komunalnej. Na samorządzie nadal jednak ciąży obowiązek zaspokojenia potrzeb mieszkańców z zakresu zadań publicznych. W okresie wykonywania usług przez podmiot prywatny na podstawie umo

(…)

… budżetowa - jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu a wypracowane dochody odprowadza na jej rachunek. Oprócz omawianych poniżej jednostek o charakterze samorządowym, występują też jednostki państwowe.
Powstawanie: tworzone w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała zawiera statut…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz