GOSPODARKA ODPADAMI

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
GOSPODARKA ODPADAMI - strona 1 GOSPODARKA ODPADAMI - strona 2 GOSPODARKA ODPADAMI - strona 3

Fragment notatki:

GOSPODARKA ODPADAMI Kryzys śmieciowy w krajach rozwijających się - rozwój utylizacji konsekwencją kryzysu
Wzrost świadomości społecznej
ROZWIĄZANIA W CELU RACJONALIZACJI GOSPODARKI ODPADAMI:
minimalizacja produkcji odpadów - zmiany technologiczne tzw. technologie mało- i bezodpadowe
wykorzystanie odpadów - recykling opierający się na selektywnym zbiorze odpadów powszechnych i niebezpiecznych; zbiórka selektywna odpadów komunalnych:
- u źródła - segregacja przez mieszkańców
- punkty zbiorcze - zbieranie lub przez pojazdy zbiorcze
3) kompostowanie odpadów * odpady organiczne - pochodzenia roślinnego i zwierzęcego z dodatkiem osadów ściekowych poddają się procesowi przemian ( kompost pod uprawę) Pojawił się problem z masową produkcją kompostów. Należy go sprzedawać, ale może zawierać metale ciężkie i to go dyskwalifikuje od sprzedaży.
termiczne metody utylizacji - spalanie; spalanie w Polsce jest mało stosowane; spala się śmieci medyczne, zakaźne. Nie stosuje się spalania ścieków komunalnych. Koszt budowy spalarni jest wysoki.
Składowanie - popularne w Polsce; najtańsza metoda
Przeszkody:
- brak wolnych terenów
- UE zabrania składowania odpadów biodegradowalnych - muszą być poddawane procesom utylizacji (mogą być składowane dopiero odpady inertne)
Przepisy prawne regulowane przez:
prawo ochrony środowiska
ustawa o odpadach ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Ad II ODPADY - substancja lub przedmiot których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich pozbycia się jest zobowiązany.
Obowiązki przedmiotu:
- zapobieganie powstawania odpadów lub ograniczenie ich ilości i ich negatywne oddziaływanie na środowisko (prze wytworzeniu jak i podczas i po zakończeniu)
- każdy musi zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu - zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowisk unieszkodliwianie odpadów
Podstawowe zasady obowiązujące wytwarzających odpady:
zasada bliskości
Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu ich powstawania. Jeżeli nie jest to możliwe, to winny być przekazywane najbliższemu miejscu gdzie można to zrobić. zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta
Jest on nie tylko odpowiedzialny za odpady powstające podczas produkcji, ale taż powstające w trakcie użytkowania wyrobu jak i też po zużyciu tych wyrobów.


(…)

… odpadów na składowiska, prowadzi rachunki bankowe w celu gromadzenia opłat i kar będące dochodami wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Przyjmuje informacje woj. inspektora o … kontroli obiektów
powiat (starosta)
wydaje decyzje administracyjne: pozwolenie na wytworzenie odpadów, zatwierdzenie programów gospodarki odpadów niebezpiecznych, gromadzenie informacji o wytworzonych odpadach i sposobach…

decyzja wydana z naruszeniem przepisów ochrony środowiska jest nieważna
Ad III
Utrzymanie czystości i porządku, zadania gminy, warunki udzielenia zezwoleń świadczących usług w zakresie objętym regulacją. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI - plany powstają na wszystkich szczeblach administracji samorządowej i krajowej, w każdej gminie, wg niego się zarządza odpadami.
Powinien zawierać:
- aktualny stan gospodarki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz