Odpady-wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpady-wykład - strona 1 Odpady-wykład - strona 2 Odpady-wykład - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD 3
Odpady których nie udało się poddać odzyskowi musza być unieszkodliwiane poprzez składowanie ..
Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscach ich powstawania, a jeżeli to niemożliwe powinny być przewożone do najbliższych miejsc, w których będą poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu.
Odpady powinny być zbierane selektywnie.
Odpady biodegradowalne w grupie odpadów komunalnych też powinny być zbierane selektywnie. Ta selektywna zbiórka odpadów biodegradowalnych została nakazana w celu stabilizacji ich w procesach kompostowania lub fermentacji, a wynika z ograniczeń ilości odpadów biodegradowalnych, składowania.
Po roku 2020 nie będzie można deponować więcej niż 65% masy odpadów biodegradowalnych. Odpady niebezpieczne można transportować z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. Towarów niebezpiecznych )odpadów też) nie można przewozić tranzytem przez centra dużych miast.
Dopuszcza się spalanie odpadów ze względów bezpieczeństwa poza ustalonymi w sytuacjach nadzwyczajnych; dotyczy to np.: likwidacji dużych ilości odpadów zwierzęcych e przypadku epizootii. Pozwolenie na taki sposób unieszkodliwiania tych odpadów wydaje marszałek województwa określając: ilość spalanych odpadów i dokładny czas przeprowadzenia zadania.
Plany gospodarki odpadami są opracowywane w celu uporządkowania systemów unieszkodliwiania odpadów komunalnych, niebezpiecznych, przemysłowych. Są one opracowywane na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Ważnymi celami tych planów są:
Opis aktualnego stanu gospodarki odpadami obejmujący informacje o ilościach i źródłach odpadów.
Określają posiadaczy odpadów prowadzących odzysk i unieszkodliwianie odpadów.
Określają miejsca lokalizacji instalacji do unieszkodliwiana odpadów ( np. spalarnie odpadów niebezpiecznych, zakładów neutralizacji odpadów niebezp., zakładów rafinacji odpadów niebezp.)
Prognozowanie zmian w zakresie gospodarki odpadami, prognozowanie wdrażania nowych technologii unieszkodliwiania odpadów a także wdrażanie systemów kontroli unieszkodliwiania odpadów, sprawozdania z realizacji planowanych przedsięwzięć opracowane są w cyklach 2-letnich i podawane na ostatni dzień grudnia roku parzystego.
Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
Do obowiązków gminy należy zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych. Rozumie się przez to stworzenie warunków do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych, niebezpiecznych i opakowaniowych.
Gmina ma obowiązek budowy i eksploatacji instalacji do odzysku i unieszkodliwianiaodpadów. Kolejnym obowiązkiem gminy jest umożliwienie odbioru od mieszkańców odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


(…)

… stawia się jeszcze gwiazdkę, która odnosi się tylko i wyłącznie do odpadów niebezpiecznych.
Wśród odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych identyfikujemy rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, farby, lakiery, kleje żywice, leki, baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i drewno nasycone niebezpiecznymi impregnatami
Wśród odpadów komunalnych rozróżniamy, 3 zasadnicze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz