Gospodarka odpadami przemysłowymi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka odpadami przemysłowymi - strona 1 Gospodarka odpadami przemysłowymi - strona 2 Gospodarka odpadami przemysłowymi - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD   GOSPODARKA ODPADAMI PRZEMYSŁOWYMI  Cechą  charakterystyczną  odpadów  przemysłowych  jest  to  że  powstają  one  masowo,  w  dużych  ilościach,  w  związku  z  tym  na  dużą  skalę  zagrażają  środowisku  naturalnemu.  Poprzez  kontakt  z  otoczeniem( wodom powierzchniowym, glebowym itp.). Żeby temu zapobiec obowiązujące w Polsce  prawo wymusza:    Zmiany w technologiach wytwarzania,    Strategie proekologiczne dot. gospodarki odpadami (str. Czystszej produkcji, Unijna strategia  technologii środowiskowych)    Działania  te  są  realizowane  poprzez  działania  organizacyjne  związane  z  procesami  gromadzenia  odpadów, odzysku odpadów i ich unieszkodliwiania.   Osiągnięty  obecnie  poziom  techniki  i  technologii  nie  pozwala  na  pełne  wykorzystanie  wszystkich  wytwarzanych odpadów przemysłowych i mimo że obserwuje się wyraźny postęp w tym zakresie to  jednak  tempo  wytwarzania  odpadów  przemysłowych  jest  szybsze  od  tempa  ich  gospodarczego  wykorzystania.      Do  odpadów  przemysłowych,  zgodnie  z  ustawą  o  odpadach,  należy  zaliczyć  następujące  kategorie  odpadów:    Pozostałości z procesów przemysłowych ( np. żużle, pozostałości podestylacyjne)    Pozostałości  z  procesów  usuwania  zanieczyszczeń  (np.  osady  ściekowe,  szlamy  z  płuczek,  pyły z filtrów, zużyte filtry)    Pozostałości z obróbki skrawaniem lub operacji wykańczania (np. wióry, zgary)    Pozostałości z wydobywania lub przetwarzania surowców( np. odpady górnicze)    Oraz substancje które nie spełniają już należycie swojej funkcji 9np. zanieczyszczone kwasy,  zanieczyszczone rozpuszczalniki, zużyte sole hurtownicze, zużyte katalizatory).    Do odpadów  przemysłowych należą grupy od 1 do 15 z katalogu odpadów.   Ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych zależy od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji a  także  od  zastosowanych  technik  i  technologii  wytwarzania.  Praktycznie  odpady  stanowią  różnicę  pomiędzy  ogólną  masą  strumieni  surowców  i  materiałów  wprowadzanych  do  procesu  technologicznego  a  ogólną  masą  strumieni  wytwarzanych  strumieni  produktów  głównych  i  ubocznych.  Całkowita  masa  wytworzonych  odpadów  przemysłowych  podlega  zagospodarowaniu  przez  co  rozumie się ich gospodarcze wykorzystanie oraz unieszkodliwianie.        ASchemat- możliwość zagospodarowania wytworzonych odpadów przemysłowych    Odpady wytworzone  Gospodarcze wykorzystanie odpadów   unieszkodliwianie odpadów    Pozaprzemysłowe 

(…)

… i tektura
 Szkło, metale, tw. Sztuczne,
 Drewno,
 Oleje, tłuszcze,
 Odzież i tekstylia
 Baterie i akumulatory
 Lampy fluorescencencyjne
 Urządzenia zwierające freony
 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
 Odpady z pielęgnacji odpadów zielonych
Niestety w Polsce wykorzystanie odpadów nie jest na odpowiednim poziomie, tempo
przyrostu odpadów jest większe od tempa ich wykorzystania…
… do odpadów komunalnych:Odpady segregowane i grom6adzone selektywnie w tym odpady bytowe (papier,
karton, tekstylia, szkło, metale, odpady kuchenne ulegające biodegradacji, tw.
sztuczne), odpady niebezpieczne (zużyte rozpuszczalniki, farby, lakiery, środki
ochrony roślin, baterie, akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne itp)
Odpady z ogrodów i parków (ulegające biodegradacji, gleba, ziemia…
… rozpatrywanego obszaru a także od lokalnych możliwości zagospodarowania
składników użytecznych w odpadach.
Wykorzystanie odpadów komunalnych powinny być wykorzystywane odpady:


Papier i tektura
Szkło, metale, tw. Sztuczne,
Drewno,
Oleje, tłuszcze,
Odzież i tekstylia
Baterie i akumulatory
Lampy fluorescencencyjne
Urządzenia zwierające freony
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
Odpady…
… obojętnych mogą być również składowane odpady
niebezpieczne ale poddane wcześniej procesom unieszkodliwiania lub procesom stabilizacji.
Natomiast na składowiskach odpadów niebezpiecznych nie mogą byś składowane inne odpady niż
niebezpieczne.
TECHNOLOGICZNE MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA ILOŚCI WYTWARZANYCH
ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH
Znaczącą poprawę w zakresie ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz