ORGANIZACJA I PIORYTETY GOSPODARKI ODPADAMI-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ORGANIZACJA I PIORYTETY GOSPODARKI ODPADAMI-opracowanie - strona 1 ORGANIZACJA I PIORYTETY GOSPODARKI ODPADAMI-opracowanie - strona 2 ORGANIZACJA I PIORYTETY GOSPODARKI ODPADAMI-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ORGANIZACJA I PIORYTETY GOSPODARKI ODPADAMI
Nadrzędnym celem polityki w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych.  Cel nadrzędny o charakterze  ogólnym został uszczegółowiony poprzez określenie celów krótkoterminowych, średnioterminowych oraz perspektywicznych.
Cele te uwzględniają potrzebę realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, zobowiązań ustalonych na szczeblu międzynarodowym oraz wymogów prawa Unii Europejskiej (w szczególności tzw. dyrektywy ramowej o odpadach). Cele krótkoterminowe, z kolei, odnoszą się do problemów wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami w przeszłości i związanych z tym zagrożeń środowiska.
Priorytetami krótkoterminowymi, odnoszącymi się bezpośrednio do działań związanych z gospodarowaniem odpadami są:  -  uszczegółowienie zasad gospodarowania takimi odpadami, jak: oleje odpadowe, odpady PCB/PCT,  zużyte baterie i akumulatory, odpady z produkcji  dwutlenku tytanu, osady ściekowe, opakowania; 
-   sprecyzowanie zasad zmniejszania zagrożeń   środowiska stwarzanych przez azbest,  -   określenie szczegółowych warunków postępowania z odpadami (wykorzystywania, termicznego  przekształcania odpadów i stosowania innych form   unieszkodliwiania, składowania, transportu itp.),
-  przygotowanie programów likwidacji odpadów  niebezpiecznych, zawierających metale ciężkie (rtęć,  ołów, kadm) i trwałe zanieczyszczenia organiczne (PCB)  zarówno odpadów wytwarzanych jak i już   nagromadzonych.
 -  identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na  rzecz likwidacji starych składowisk odpadów,  modernizacji składowisk eksploatowanych oraz   rekultywacji terenów zdegradowanych, 
-   przygotowanie programu  działań zmierzających do   zmniejszenia zawartości metali ciężkich w bateriach, 
 -   zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów
 -   ograniczania ilości odpadów składowanych na   składowiskach, 
-   utrzymywanie średniej rocznej ilości odpadów   komunalnych na poziomie 300 kg na mieszkańca.
Priorytety krótkoterminowe wymagają podjęcie szeregu działań zmierzających do wprowadzenia instrumentów organizacyjnych, informacyjnych i ekonomicznych oraz mechanizmów rynkowych. Wśród nich wymienić można: 
tworzenie nowych struktur organizacyjnych i systemów identyfikacji, ewidencji i rejestracji odpadów oraz  zakładów unieszkodliwiania odpadów, 
opracowanie koncepcji budowy zintegrowanej sieci  zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów, ze  szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych,


(…)

…;  -  opracowanie i stopniowe wdrażanie narodowej strategii   redukcji ilości składowanych odpadów ulegających  biodegradacji 
-  składowanie jedynie unieszkodliwionych odpadów   niebezpiecznych,  - zakończenie realizacji programu termicznego   przekształcania odpadów medycznych;  -  wycofanie z produkcji i użytkowania substancji i   materiałów niebezpiecznych reglamentowanych przez  dyrektywy UE i międzynarodowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz