Gospodarka odpadami - wprowadzenie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka odpadami - wprowadzenie - strona 1 Gospodarka odpadami - wprowadzenie - strona 2 Gospodarka odpadami - wprowadzenie - strona 3

Fragment notatki:


4. Gospodarka odpadami. Odpady - co to właściwie jest ? - odpady - to wszystkie przedmioty oraz substancje stałe i ciekłe, powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka i nieprzydatne w miejscu lub czasie, w którym powstały. - w UE - `substancje lub przedmioty w kategoriach ustalonych w załączniku, które posiadacz usuwa lub niektórych usuwanie zamierza przeprowadzić, lub ich usuwanie jest wymagane z mocy prawa krajowego'.
- usuwanie - operacje, które nie prowadzą do możliwości odzyskania zasobów, recyklingu, regeneracji, wtórnego użycia lub zastosowań alternatywnych np. składowanie w ziemi, rozkład w glebie, odprowadzenie do wód, spalanie, składowanie stałe. Podstawowe pojęcia - gospodarka odpadami . Poprzez pojęcie gospodarka odpadami rozumiemy między innym ich:
- wywóz
- składowanie
- unieszkodliwienie
- segregowanie
Ogólnie rzecz biorąc - są to czynności, mające na celu zmniejszenie szkodliwego wpływu odpadów na środowisko naturalne. Odzysk - recycling, regeneracja, bezpośrednie użycie jako surowców lub zastosowanie alternatywne, obejmujące takie operacje jak np.:
- zastosowanie jako paliwa
- odzysk lub regeneracja rozpuszczalników
- odzysk lub regeneracja innych substancji organicznych
- odzysk metali i innych metali nieorganicznych - regeneracja kwasów i zasad
- zastosowanie w rolnictwie Recycling - taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu. Podział odpadów . Odpady można podzielić ze względu na:
- skład chemiczny
- właściwości - na miejsce ich powstawania
- sposób ich unieszkodliwienia lub wykorzystania
- czy ze względu na zagrożenie dla środowiska.
Najogólniej - odpady przemysłowe i komunalne. W obu kategoriach wydziela się ponadto odpady niebezpieczne,.
Odpady komunalne - odpady gospodarstw domowych, a także odpady nie zwierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach. Od czego zależy wielkość odpadów komunalnych ? - produkcji globalnej w danym kraju, łącznie z usługami;
- stopienia rozwoju i stopy życiowej danego kraju wraz ze zwyczajami i poziomem kultury mieszkańców, z uwzględnieniem standardu wyposażenia mieszkań w instalacje komunalne;
- świadomość ekologiczne i zaangażowanie społeczeństwa lokalnego;


(…)

… ludzi oraz dla środowiska
Obejmuje:
Składowisko odpadów- najmniej bezpieczne dla środowiska, stanowi coraz droższy sposób postępowania z odpadem ze względu na rosnące koszty opłaty środowiskowej. Sprzeciw lokalnej społeczności co do lokalizacji tych obiektów.
Spalanie odpadów- mineralizację odpadów- znaczna redukcja objętości, kosztowne instalacje i technologie oczyszczania spalin, uzyskuje się energię…
… odpadów komunalnych i przemysłowych (izolacja, zabezpieczenie);
- przy rekultywacji terenów pogórniczych - wypełnianie pustek poeksploatacyjnych w podziemiach kopalń;
- utworzenie złóż antropogenicznych , możliwych do eksploatacji w przyszłości jako ewentualne złoża surowca. Surowiec nie odpad.
Kraje importujące węgiel (Dania, Finlandia, Holandia) wykorzystują popioły prawie w 100% jako substytut piasków…
… z odpadów substancji, materiałów lub energii.
Kierunki wykorzystania odpadów:
odzysk energii - termiczne przekształcenie odpadów w celu odzyskania energii
recycling - powtórne przetwarzanie substancji i materiałów zawartych w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu.
Np. papier i tektura, stłuczka szklana, metale nieżelazne, gruz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz