Systemy polityczne - strona 3

Funkcje głowy państwa w sytsemach prezydialnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 539

15. FUNKCJE GŁOWY PAŃSTWA W SYSTEMACH PREZYDIALNYCH Instytucja głowy państwa powstała w późnofeudalnym systemie politycznym. Jest to organ jednoosobowy : w monarchiach - monarcha w republikach - prezydent Ale znane są również kolegialne (wieloosobowe) głowy państwa np. Rada Państwa w NRD i PRL ora...

Funkcje parlamentu - FUNKCJA USTAWODAWCZA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2058

FUNKCJE PARLAMENTU Parlament spełnia 4 funkcje FUNKCJA USTROJODAWCZA - polega na określeniu ustroju państwa, zwłaszcza poprzez uchwalenie konstytucji FUNKCJA USTAWODAWCZA - istotnym elementem działalności parlamentu jest tworzenie prawa. Z funkcją ustawodawczą wiążę się PROCES USTAWODAWCZY, który...

Gabinetowo-parlamentarny system rządów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 770

GABINETOWO-PARLAMENTARNY SYSTEM RZĄDÓW - ISTOTA I RODZAJE. PRZYKŁADY. SYSTEM PARLAMENTARNY Parlamentaryzm oznacza system rządów, w którym parlament odgrywa rolę ustawodawcy, rozstrzyga o budżecie i ma uprawnienia w zakresie kontroli ...

Geneza konstytucji pisanej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2646

. GENEZA KONSTYTUCJI PISANEJ Termin KONSTYTUCJA pochodzi od łacińskiego słowa constituere tj. urządzać, ustanawiać Constituo - ustanawiać, organizować Historycznie terminem KONSTYTUCJA posługiwano się w różny sposób, określając nim...

Inicjatywa ludowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 987

INICJATYWA LUDOWA, ISTOTA, SENS USTROJOWY. PRZYKŁADY. INICJATYWA LUDOWA - polega na tym, że określona prawnie liczba osób może wszcząć postępowanie administracyjne (ustawodawcze); inicjatywa prawodawcza wywodząca się od społeczeństwa Polska, Szwajcaria, Włochy, Irlandia, Islandia, Norwegia, Estoni...

Konfederacja-istota, rodzaje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1155

KONFEDERACJA - ISTOTA I RODZAJE. W państwach złożonych ich części składowe zachowują pełny lub ograniczony zakres suwerenności. Każda z nich ma określone kompetencję i swój własny system organów prawodawczych, wykonawczych i sądowniczych. Możemy wyróżnić następujące rodzaje takich państw: Unia per...

Koniunkturalne deformacje aktu wyborczego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 868

50. KONIUNKTURALNE DEFORMACJE AKTU WYBORCZEGO - KONSEKWENCJE OKRĘGI MARGINALNE w demokracjach ustabilizowanych wyborcy w kolejnych wyborach zachowują się tak samo, są z zasady konserwatywni (w sensie stałości poglądów) dlatego kampania wybor...

Konstytucja sztywna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1190

KONSTYTUCJA SZTYWNA - CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I PRZYKŁADY 1953r. - uchwalenie Konstytucji Danii Tryb zmiany duńskiej konstytucji: Zmiana przez Fellkettink (jednoizbowy parlament) 50% obecnych, ¾ musi opowiedzieć się za zmianą ↓ starcy parlamentu (1/10 posłów) przechodzi z sali zielonej do złote...

Kryteria podziałów systemów partyjnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735

KRYTERIA PODZIAŁÓW SYSTEMÓW PARTYJNYCH. Wystęują kryteria ilościowe i jakościowe. 1) Kryterium ilościowe opiera się na liczbie partii czynnie uczestniczących w życiu publicznym i w machanizmach sprawowania władzy. Podstawą rozróżniena są partie, które mają szanse zdobycia włądzy i uczestniczenia w...

Mała konstytucja-zakres przedmiotowy i funkcje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 763

MAŁA KONSTYTUCJA - ZAKRES PRZEDMIOTOWY I FUNKCJE PODZIAŁY KONSTYTUCJI WSPÓŁCZESNYCH - jakie są typy konstytucji ze względu na różne kryteria podziału Ze względu na formę konstytucji KONSTYTUCJE PISANE większość współczesnych konstytucji jeden lub kilka aktów prawnych o szczególnej mocy prawnej, ...