Systemy polityczne - strona 2

note /search

System polityczny - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy polityczne
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 2205

System polityczny    1.  Różne koncepcje definiowania systemu politycznego.  Termin  SYSTEM  POLITYCZNNY  upowszechniony  został  dopiero  w  ostatnich  dziesięcioleciach.  Wcześniej  dla  określenia  tego,  co  nazywamy  dzisiaj  systemem  politycznym,  używano  innych  określeń  takich  jak  rz...

Szwajcaria - system polityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Systemy polityczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1680

Parlament Zgromadzenie Federalne, czyli szwajcarski parlament, składa się z dwóch  izb: Rady Narodowej oraz Rady Kantonów, których kadencja trwa 4 lata. Rada Narodowa liczy 200 deputowanych. Są oni wybierani w obrębie kantonów proporcjonal...

Amerykański model badania zgodności prawa z konstytucją

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Systemy polityczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 665

. AMERYKAŃSKI MODEL BADANIA ZGODNOŚCI PRAW A Z KONSTYTUCJĄ BADANIE ZGODNOŚCI PRAWA Z KONSTYTUCJĄ - DWA TRYBY TRYB AMERYKAŃSKI - przez Sąd Najwyższy USA zaleta: to trzecia władza bada, nie jest koniunkturalna (sędziowie wybierani przez Prezydenta za zgodą Senatu, dożywotnio, duża pensja 40 tys. $ ...

Autonomia-uwarunkowania, istota

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Systemy polityczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

AUTONOMIA - UWARUNKOWANIA, ISTOTA, PRZYKŁADY. Autonomia to wewnętrzne samozarządzanie częścią terytorium państwa na podstawie kompetencji ustawodawczych, dotyczących spraw o lokalnym znaczeniu. Przyczyny tworzenia autonomii są zróżnicowane. Wśród najważniejszych można wymienić: uwarunkowania geogra...

Bikameralizm i jego funkcje

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Systemy polityczne
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3255

16. BIKAMERALIZM I JEGO FUNKCJE PARLAMENT jest najważniejszym organem przedstawicielskim. w państwie demokratycznym, zgodnie z zasadą podziału władz, parlament jest organem w jednym z trzech pionów państwowych i nie zajmuje uprzywilejowanej ...

Funkcjonowanie wymiaru systemu politycznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Systemy polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNEGO WYMIARU SYSTEMU POLITYCZNEGO. PODSYSTEM FUNKCJONALNY - składa się z ogółu funkcji i ról wypełnianych przez poszczególne elementy podsystemu instytucjonalnego oraz przez system polityczny w całości; funkcje, jakie system polityczny pełni wobec otoczenia FUNKCJA - każd...

Normatywny wymiar systemu politycznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Systemy polityczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1015

CHARAKTERYSTYKA NORMATYWNEGO WYMIARU SYSTEMU POLITYCZNEGO PODSYSTEM NORMATYWNY (REGULACYJNY) - ogół norm, za pośrednictwem których regulowane są stosunki społeczno-polityczne; obejmuje NORMY PRAWNE - normy prawa publicznego (od organów państwowych) / normy prawa prywatnego (pozarządowe np. statut)...

Partie skrajnie prawicowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Systemy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

CHARAKTERYSTYKA PARTII SKRAJNIE PRAWICOWYCH. Główne idee:konglomerat rasistowskich, antysemickich, nacjonalistycznych i autorytarnych postulatów. Wrogość wobec cudzoziemców. Partie: Ku-Klux-Klan, Front Narodowy Głównymi czynnikami podziału na różne partie , ale także czynnikami ich rozwoju są: p...

Ewolucja konstytucji pisanej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Systemy polityczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1582

. EWOLUCJA KONSTYTUCJI PISANEJ ETAPY ROZWOJU KONSTYTUCJONALIZMU ETAP PIERWSZY - koniec XVIII w. - do końca I Wojny Światowej dlaczego dopiero wówczas ? PRZYCZYNY zapotrzebowanie na konstytucję po doświadczeniach z oświeceniem (tzn. Biblia już nie wystarcza) okres wielkich socjalnych przeobrażeń...

Formy przejawiania się suwerenności narodu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Systemy polityczne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1043

34. FORMY PRZEJAWIANIA SIĘ SUWERENNOŚCI NARODU ZASADA SUWERENNOŚCI - nie w sensie stosunków międzynarodowych, przechodziła ewolucję Podmiot władzy - SUWEREN - ulegał zmianom wraz z rozwojem państwa Początkowo w systemach absolutnych (monarchia despotyczna) suwerenem był MONARCHA (dysponował całoś...