System polityczny - skrypt

Nasza ocena:

5
Pobrań: 973
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System polityczny  - skrypt - strona 1 System polityczny  - skrypt - strona 2 System polityczny  - skrypt - strona 3

Fragment notatki:


System polityczny    1.  Różne koncepcje definiowania systemu politycznego.  Termin  SYSTEM  POLITYCZNNY  upowszechniony  został  dopiero  w  ostatnich  dziesięcioleciach.  Wcześniej  dla  określenia  tego,  co  nazywamy  dzisiaj  systemem  politycznym,  używano  innych  określeń  takich  jak  rząd,  naród  czy  państwo.  Zmiana  terminologii  jest  następstwem  znacznie  szerszego  niż  dawniej  pojmowania  słowa  POLITYKA. Państwo, rząd, naród – to pojęcia użyteczne do opisywania niektórych tylko  aspektów rozwoju politycznego. Termin  SYSTEM POLITYCZNY odnosi się do całego  zakresu  działań  politycznych  społeczeństwa  i  zastępuje  panujące  wcześniej  określenie  SYSTEM  RZĄDÓW  (government).  Zmiana  ta  była  praktyczną  odpowiedzią  na  rozwój  nowoczesnych  społeczeństw  przemysłowych,  na  ich  różnorodność  i  dynamiczne  przemiany, jakim podlegają.  SYSTEM  POLITYCZNY  –  ogół  organów  państwowych,  partii  politycznych  oraz  organizacji  i  grup  społecznych  (formalnych  i  nieformalnych),  uczestniczących  w  działaniach politycznych w ramach danego państwa oraz ogół generalnych zasad i norm  regulujących wzajemne stosunki między nimi  2.  Charakterystyka instytucjonalnego wymiaru systemu politycznego.  W wymiarze instytucjonalnym sprowadza się system polityczny do całokształtu instytucji  politycznych oraz relacji zachodzących między nimi,  a także zasad działania i systemów  normatywnych,  na  których  podstawie  działają.  System  w  tym  wymiarze  obejmuje  ogół  osób,  grup  i  organizacji,  w  ich  wzajemnych  powiązaniach  i  współdziałaniu,  podmiotów  posiadających  dominujący  wpływ  na  wypracowanie,  wprowadzanie  w  życie  i  interpretację norm reglamentujących życie wewnętrzne danego społeczeństwa. Obejmuje  różnorodne struktury organizacyjne, do najważniejszych należą:  - aparat państwowy  - partie polityczne  - zinstytucjonalizowane grupy interesów  Podsystem  ten  spełnia  rolę  inicjującą  w  stosunku  do  pozostałych  systemów  i  całego  systemu  politycznego,  zapełniając  sobą  całą  strukturę  systemu  politycznego,  w  rozstrzygającym  stopniu  określa  jego  treść,  podstawowe  kierunki  działalności,  charakter  obowiązujących norm  3.  Charakterystyka funkcjonalnego wymiaru systemu politycznego.  W  wymiarze  funkcjonalnym  traktuje  się  system  polityczny  jako  proces  polityczny  dokonujący  się  w  ramach  poszczególnych  wspólnot,  takich  jak  państwo,  związki  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz