Psychologia polityczna

note /search

Psychologia - psefologia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 3780

Dodatkowo znaleźć można informacje takie jak: psefologia, zachowania wyborcze Polaków po 1989r., wybory, teoretyczne koncepcje zachowań wyborczych, analiza zachowań wyborczych S.M. Lipseta, aktywność i bierność polityczna, aktywność i bierność wyborcza, formy aktywności politycznej oraz socjalizacj...

Psychologia polityki - wykłady - przywództwo transformacyjne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 3955

„Przywództwo polityczne w warunkach transformacji” Specyfika transformacji Kryzys przywództwa Psychologiczne aspekty przywództwa - L. Wałęsa, A.Kwaśniewski, L. Kaczyński Co cechuje przywództwo transformacyjne? Jest to taki rodzaj przywództwa, które zmienia motywację, poglądy i zachowania ludz...

Psychologia polityki - wykłady - Era postaw

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 770
Wyświetleń: 4613

TEMAT 1Wprowadzenie do psychologii polityki 1. Czym zajmuje się psychologia polityki? 2. Podstawowe pojęcia psychologii polityki 3. Znaczenie psychologii polityki dla zrozumienia mechanizmów zachodzących w obszarze aktywności politycz...

Psychologia polityczna - wyjaśnienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1953

Psychologia polityczna Co to takiego? Pozornie luźne związki polityka kształtuje Ŝycie społeczne  częściej niŜ nam się na ogół wydaje nasze myślenie,  postawy czy emocje są pochodną tego co dzieje się w  sferze polityki choć tylko niewielki procent ludzi deklaruje, Ŝe interesuje  się polityką jes...

Psychologia a ideologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1148

Lewicowość-prawicowość Co ma psychologia do ideologii? H.J. EYSENCK   Umysłowość miękka vs twarda  „Psychology of Politics” (1954)  Warunkiem koniecznym zachowań politycznych jest wykształcenie postawy  społeczno-politycznej wobec pewnego zjawiska. Postawy są mentalnym wyuczonym  nawykiem reagowa...

Autorytaryzm - 60 lat w centrum uwagi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 777

Autorytaryzm 60 lat w centrum uwagi ś ywotność pojęcia „autorytaryzm”  Konstrukt teoretyczny, który zrobił zawrotną karierę w  naukach społecznych   Określenie „autorytarny” weszło do języka potocznego  Studia nad osobowością autorytar...

Autorytaryzm a siła identyfikacji z grupą

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

Za  charakterystyczną dla  autorytaryzmu  kowariancję  postaw  odpowiada  silna  emocjonalna IDENTYFIKACJA jednostki z jakąś grupą społeczną. Jest wiele dowodów empirycznych na to, Ŝe silna identyfikacja grupowa i nacisk  na  spójność grupy  wzmagają  przejawy  autorytaryzmu.  Identyfikacja  prow...

Postawy narodowe - nacjonalizm, patriotyzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1358

POSTAWY NARODOWE Nacjonalizm, patriotyzm, duma  narodowa... IDEOLOGIA. Doktryna polityczna według, której granice grup etnicznych i granice  państw  powinny  się  pokrywać.  Państwo  narodowe  powinno  być  oparte na  „więzach  krwi i ziemi”....

Konflikty polityczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1813

KONFLIKTY POLITYCZNE Konflikt  pojawia  się  wtedy,  gdy  aspiracje  lub  dą enia  ludzi  okazują  się  wzajemnie  sprzeczne  lub  gdy  opinie  na  temat  prawdziwości  lub  słuszności  pewnych  poglądów  wzajemnie się wykluczają.  Konflikt  potencjalny  (sytuacja  konfliktowa)  i  realny.  Konfl...

Przywództwo polityczne - Niccola Machiavelli

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1848

PRZYWÓDZTWO POLITYCZNE Niccola  Machiavelli (poł.  XVI  w.)  „Ksią ę”.  Włoski  polityk  i  dyplomata  opisał  reguły  postępowania  przywódców  politycznych  wobec  swoich  zwolenników  i  przeciwników, tak aby ci postępowali zgodnie z ich wolą. Zalecał niejawny charakter  sprawowania władzy, któr...