Postawy narodowe - nacjonalizm, patriotyzm

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postawy narodowe - nacjonalizm, patriotyzm - strona 1 Postawy narodowe - nacjonalizm, patriotyzm - strona 2 Postawy narodowe - nacjonalizm, patriotyzm - strona 3

Fragment notatki:


POSTAWY NARODOWE Nacjonalizm, patriotyzm, duma  narodowa... IDEOLOGIA. Doktryna polityczna według, której granice grup etnicznych i granice  państw  powinny  się  pokrywać.  Państwo  narodowe  powinno  być  oparte na  „więzach  krwi i ziemi”. Wg Szackiego moŜna wyróŜnić siedem głównych zasad tej ideologii:  - więzi narodowe są najwaŜniejsze i najbardziej naturalne - przynaleŜność narodowa nie jest dobrowolna, wynika z urodzenia i jest dana raz na zawsze  - naród to jedyne prawomocne źródło władzy politycznej - naród jest wspólnotą unikatową i wieczną - interesy narodowe są waŜniejsze niŜ wszystkie inne - naród stanowi jedność, wszelkie zróŜnicowanie mu szkodzi - to co dla narodu swoiste jest lepsze niŜ to co obce   „Naród”  to  pewna  populacja,  zamieszkująca  określone  terytorium  i  oparta  na  „obiektywnych” kryteriach przynaleŜności (język, religia, wspólna historia i kultura).  Z  drugiej  strony,  „naród”  to  „wyobraŜona  wspólnota”  oparta  na  świadomości  bycia  członkami i psychologicznej więzi odróŜniającej członków od „obcych”. „ToŜsamość  narodowa”  to  subiektywne  poczucie  emocjonalnej  więzi,  będące  pochodną „obiektywnych” kryteriów narodu. Nacjonalizm ma kilka znaczeń  RUCH  POLITYCZNY.  Zorganizowana  działalność  polityczna  zmierzająca  do  utworzenia  własnego  państwa  lub  „obrony”  jego  narodowego  charakteru.  Charakterystyczną  cechą  nacjonalistycznych  ruchów  politycznych  jest  uŜywanie  przeciwstawienia  narodowe  vs  obce  we  wszystkich  kwestiach  społecznych  i  politycznych,  monopolizacja  patriotyzmu  i  spostrzeganie  świata  w kategoriach  moralnościowych.  NACJONALIZM  JAKO  PROCES  BUDOWANIA  PAŃSTWOWOŚCI.  W  tym  podejściu  podkreśla  się  rolę  nacjonalizmu  w  procesie  budowania  i utrzymywania  współczesnych  państw  narodowych.  Z  jednej  strony  są rzecznicy  etnicznej  genezy  narodu,  twierdzący,  Ŝe  ostatecznego  kształtu  nabierał on  dzięki  instytucjom  społecznym  takim  jak  państwo,  z  drugiej  ci,  którzy  jak Gellner,  twierdzą,  Ŝe  to  „nacjonalizm stwarza narody, a nie na odwrót”.  Znaniecki  spostrzega  ewolucję społeczeństw  „od  ludów  do  narodów” jako  proces  zachodzący  na  kilku  płaszczyznach.  Pierwsza  z  nich  dotyczy  szeregu  przemian  społecznych związanych z rozwojem organizacji społecznej, wzrostem róŜnorodności  kulturowej,  otwieraniem  się zbiorowości  na  kontakty  ze  światem,  laicyzacją oraz 

(…)

… kompetencji instytucji ponadnarodowych (World Government).
Psychologiczne korzenie postaw narodowych
Teoria realnego konfliktu. Podstawową przyczyną międzygrupowych konfliktów jest
współzawodnictwo o dostęp do ograniczonych dóbr. Inne grupy są spostrzegane jako
wrogie, poniewaŜ w mniejszym lub większym stopniu przeszkadzają w realizacji
celów grupy własnej (Rothbart).
Teoria toŜsamości społecznej. Teoria ta zakłada, Ŝe ludzie poszukują pozytywnej
toŜsamości. Identyfikacja z grupą, połączona z pozytywnym róŜnicowaniem między
grupą własną a grupą zewnętrzną, odgrywa bardzo waŜną rolę w podtrzymywaniu i
umacnianiu samooceny jednostki (Tajfel, Turner).
Teoria „opanowywania trwogi”. śycie człowieka upływa w warunkach niepewności,
ciągłego zagroŜenia cenionych wartości i nieuchronności śmierci. Skutecznym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz