Konflikty polityczne - omówienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konflikty polityczne - omówienie - strona 1 Konflikty polityczne - omówienie - strona 2 Konflikty polityczne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


KONFLIKTY POLITYCZNE Konflikt  pojawia  się  wtedy,  gdy  aspiracje  lub  dą enia  ludzi  okazują  się  wzajemnie  sprzeczne  lub  gdy  opinie  na  temat  prawdziwości  lub  słuszności  pewnych  poglądów  wzajemnie się wykluczają.  Konflikt  potencjalny  (sytuacja  konfliktowa)  i  realny.  Konflikt  potencjalny  nie  przekształca  się  w  realny  dzięki:  jednostronnym  ustępstwom,  porozumieniu  stron,  współzawodnictwu, arbitra owi i debacie. Konflikty ukryte i jawne. Konflikty interpersonalne i międzygrupowe.  Konflikty krótkotrwałe i przewlekłe. Konflikty ograniczone i rozlane (destruktywne) W  polityce  konflikt  ograniczony  mo e  dotyczyć,  na  przykład,  programowego  współzawodnictwa  miedzy  partiami  politycznymi.  Zamienia  się  w  destruktywny,  kiedy  przeciwnicy  zaczynają  się  posługiwać  werbalną  lub  fizyczną agresją  (insynuacje,  kłamstwa,  przemoc  fizyczna).  W  sytuacji  kiedy  konflikt  dotyczy  zderzenia  poglądów  nie  chodzi  ju   o  dowiedzenie  własnej  racji  lecz  atakowanie  przeciwnika w celu zdeprecjonowania go. Pojęcie konfliktu  PSYCHOSPOŁECZNE  ŹRÓDŁA  KONFLIKTÓW. Międzynarodowe  i  etniczne  konflikty  zawierają  w  sobie  kombinację  racjonalnych  i  nieracjonalnych  czynników.  Konflikt międzynarodowy mo na traktować jako  psychospołeczny proces, u którego  ź ródeł  le ą  kolektywne  potrzeby  i  emocje.  Bezpieczeństwo,  to samość,  uznanie  to  psychologicznie racjonalne czynniki. Z  normatywnego  punktu  widzenia  rozwiązanie  konfliktu  mo na  operacjonalizować  jako  przywrócenie  poczucia  „sprawiedliwości”.  Wszystkie  interesy psychologiczne  le ące u źródeł konfliktów nie sumują się do zera, choć na ogół tak są spostrzegane.   WEWNĄTRZSPOŁECZNE  ŹRÓDŁA  KONFLIKTÓW. Międzynarodowy  konflikt  jest  nie  tylko  międzyrządowy  lub  międzypaństwowy,  ale  tak e  międzyspołeczny.  Takie podejście zwraca uwagę na rolę wewnątrzspołecznych podziałów, które często  odgrywają podstawową rolę w eskalowaniu a nawet kreowaniu konfliktów pomiędzy  społeczeństwami.  KONFLIKT  TO  PROCES  WZAJEMNEGO  WPŁYWU. Międzynarodowy  konflikt  jest  wielowymiarowym,  zło onym  procesem  wzajemnego  wpływu  a  nie  jedynie  zderzeniem dwóch represyjnych i agresywnych sił. W wielu wypadkach polityka jest  formą  obrony  i  promowania  własnych  interesów  poprzez  kształtowanie  zachowań  drugiej strony. Po co socjo-psychologiczna analiza konfliktów? 

(…)

… & Pyszczyński, 1991).
Eskalacja konfliktu
Eskalacja konfliktu – w sytuacji otwartego konfliktu pojawiają się mechanizmy
działające na zasadzie dodatniego sprzę enia zwrotnego.
Eskalacja przejawia się w coraz bardziej destruktywnych formach walki, poszerzaniu
obszaru konfliktu, wzrost wagi spraw będących przedmiotem konfliktu (moralizacja),
przesuwanie coraz większych środków na rzecz walki z przeciwnikiem, wzrost liczby
uczestników konfliktu.
Pruitt & Robin (1986) schemat eskalacji konfliktu:
Zmiany strukturalne wywołane eskalacją konfliktu
Indywidualne zmiany psychologiczne
- Postawy i emocje. Narastanie agresji i wrogości prowadzi do zmiany definicji
celów (obrona własnej godności).
- Percepcja sytuacji. Uwra liwienie na fakty mające świadczyć o złych intencjach
przeciwnika oraz o własnej szlachetności i moralności. Własne błędy nie są
dostrzegane.
- Przetwarzanie informacji. Obni enie zło oności poznawczej, sprzyjające
spostrzeganiu sytuacji w kategoriach albo-albo (gra o sumie zerowej).
- Zaanga owanie. Im więcej sił i środków zostało zaanga owane, tym więcej mo na
jeszcze poświęcić.
Zmiany w funkcjonowaniu grup
- Zerwanie komunikacji międzygrupowej.
- Zmiany w zakresie norm podzielanych przez grupę…
… jako wrogie, poniewa w mniejszym lub większym
stopniu przeszkadzają w realizacji celów grupy własnej. Konflikt mo e zostać
za egnany jeśli uda się zdefiniować CEL NADRZĘDNY, który jest bardzo wa ny dla
skonfliktowanych stron i wymaga połączenia sił (Sherif & Sherif, 1953).
ROLA TO SAMOŚCI SPOŁECZNEJ. Według teorii to samości społecznej poprzez
identyfikację z grupą, połączoną z pozytywnym ró nicowaniem między grupą własną
a grupą zewnętrzną, ludzie poszukują pozytywnej to samości W świetle tej teorii
bardzo wa nym źródłem konfliktów międzygrupowych jest uzyskanie
POZYTYWNIE WARTOŚCIOWANEJ RÓ NICY między grupami własną i obcą
(Tajfel & Turner, 1971;1979).
ROLA RÓ NIC ŚWIATOPOGLĄDOWYCH. Według teorii „opanowywania trwogi” ycie
człowieka upływa w warunkach niepewności, ciągłego zagro enia cenionych
wartości…
…. Nie mo e być EKSKLUZYWNA.
Mo e zawierać idee odwołujące się do ogólnoludzkich wartości (np. ekumenizm,
uniwersalizm).
Inne czynniki:
ROLA SYSTEMÓW NORMATYWNYCH. Wa na jest klarowność norm postępowania
w sytuacjach konfliktowych oraz treść norm panujących w danym społeczeństwie.
TWORZENIE POWIĄZAŃ MIĘDZYGRUPOWYCH. Obecność kontaktów i więzi
towarzyskich, rodzinnych, handlowych itp. pomiędzy grupami mo e…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz