przywództwo polityczne - Niccola Machiavelli

Nasza ocena:

5
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1792
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
przywództwo polityczne - Niccola  Machiavelli - strona 1 przywództwo polityczne - Niccola  Machiavelli - strona 2 przywództwo polityczne - Niccola  Machiavelli - strona 3

Fragment notatki:

PRZYWÓDZTWO POLITYCZNE Niccola  Machiavelli (poł.  XVI  w.)  „Ksią ę”.  Włoski  polityk  i  dyplomata  opisał  reguły  postępowania  przywódców  politycznych  wobec  swoich  zwolenników  i  przeciwników, tak aby ci postępowali zgodnie z ich wolą. Zalecał niejawny charakter  sprawowania władzy, która miała być przede wszystkim skuteczna a wartości etyczne  były na drugim miejscu. „Cel uświęca środki”. Gustaw  LeBon „Psychologia  tłumu” (1895).  Pierwsza  praca  psychologiczna  będąca  analiza  wywierania  wpływu  przez  jednostkę  na  tłum.  Mówił  o  roli  „presti u”  potencjalnego  przywódcy  jako  podstawowym  warunku  sprawowania  władzy  politycznej.  Słabością  badań  nad  przywództwem  politycznym  jest  metodologia  badań:  lustracja (wywiad,  obserwacja,  sonda )  i  psychobiografie.  Metody  lustracyjne  dostarczają  na  ogół  typologii  stylów  i  osobowości  przywódców  wywiedzionych  z  ich  publicznych  wystąpień.  Psychobiografie  opierają  się  zazwyczaj  na  materiałach  archiwalnych  i  relacjach innych osób, a jeśli udaje się dotrzeć do głównych bohaterów, to ich relacje  są  zniekształcone  przez  autocenzurę,  autoprezentację,  obowiązek  zachowania  tajemnicy  itd.  Pozwalają  jednak  pokazać  związki  miedzy  indywidualnymi  doświadczeniami a podejmowanymi decyzjami politycznymi.  Przywództwo polityczne: dziedzina słabo zbadana Zadania przywódcy politycznego są o wiele bardziej zró nicowane Decyzje  przez  nich  podejmowane  maja  znacznie  większą  rangę  i  zasięg  (społeczeństwo, państwo, stosunki międzynarodowe) Dysponują  liczniejszymi  i  bardziej  urozmaiconymi  sposobami  sprawowania  władzy (czy inny przywódca mo e wywołać militarną konfrontację?) Warunki ich działalności są o wiele bardziej zró nicowane (m.in. kontakty w  małych grupach, ale tak e z tłumami) Wniosek:  Przywództwo  polityczne  jest  działaniem  znacznie  szerszym,  bardziej  zło onym  i  zró nicowanym  wewnętrznie  ni   jakikolwiek  inny  rodzaj kierowania.      Czy coś odró nia przywództwo polityczne od innych rodzajów  przywództwa? Style kierowania w małych grupach: Autokratyczny – przywódca  sam  określa  cele,  przydziela  zadania  i  egzekwuje  ich  wykonanie Demokratyczny – partnerskie  relacje  przywódca-grupa,  cele  i  zadania  uzgadniane  są  wspólnie Liberalny – brak kierowania, podstawowa role odgrywa grupa Autokratyczny  styl  kierowania  w  polityce  mo liwy  jest  jedynie  w  nielegalnych 

(…)

… – członkowie PZPR)
- Przywódcy grup terrorystycznych: skrajna ekstrawersja (chwiejność zachowań,
koncentracja na własnej osobie, brak szacunku dla cudzych potrzeb, chłód
emocjonalny, tolerancja na stres) albo neurotyzm (podejrzliwość, agresywność,
nietolerancja, przesadna wra liwość na krytykę) (Crenshaw, 1986).
- Paranoiczne zaburzenia osobowości przywódców państw totalitarnych, m.in.:
Hitlera (Lavik, 1989) i Stalina (Birt, 1993).
- Otwartość poznawcza, tolerancja na zło one i wieloznaczne informacje, niski
autorytaryzm (badania amerykańskich przywódców partyjnych, Knutson; 1972)
- Skuteczni przywódcy charakteryzują się wysokim poziomem integracyjnej
zło oności poznawczej (Tetlock, 1993)
Teoria interakcyjna. Przywództwo opiera się na wzajemnych relacjach pomiędzy
przywódcą i jego zwolennikami.
Charyzma
… decyzji.
Pięć elementów stylu przewodzenia:
Zakres zainteresowań politycznych
Tolerancja dla konfliktów we własnym otoczeniu
Typ dominującej motywacji (zadaniowa vs zorientowana na relacje interpersonalne)
Strategia gromadzenia informacji (osobiste zaanga owanie w zbieranie informacji vs
poleganie na skondensowanych informacjach przetworzonych przez ekspertów i
opatrzonych sugestiami dalszego działania)
Sposoby rozwiązywania konfliktu (forsowanie własnych racji, nacisk na budowanie
porozumienia, arbitra , unikanie zaanga owania w konflikty)
Czym uwarunkowane są opisywane przez autorów ró nice?
Jaki wpływ mają poszczególne style przywództwa na procesy polityczne?
Kto zostaje politycznym przywódcą?
Teoria Zeitgeist. W pewnych uwarunkowaniach historyczno-kulturowych, w
określonych okolicznościach wytwarza…

właściwościach osobowości i intelektu.
Według Le Bona o szczególnej mocy oddziaływania na tłum decyduje presti : nabyty
(nazwisko, urodzenie, tytuły, sukcesy) lub osobisty (wrodzony urok i moc wpływu).
Presti wywołuje u ludzi fascynację i podziw.
Charyzma. Według socjologów jest to zespół cech pozwalających wywoływać
ponadprzeciętny wpływ na otoczenie (łatwość kierowania tłumem, poczucie
posłannictwa, głębokie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz