Autorytaryzm - 60 lat w centrum uwagi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Autorytaryzm - 60 lat w centrum uwagi - strona 1 Autorytaryzm - 60 lat w centrum uwagi - strona 2 Autorytaryzm - 60 lat w centrum uwagi - strona 3

Fragment notatki:


Autorytaryzm 60 lat w centrum uwagi ś ywotność pojęcia „autorytaryzm”  Konstrukt teoretyczny, który zrobił zawrotną karierę w  naukach społecznych   Określenie „autorytarny” weszło do języka potocznego  Studia nad osobowością autorytarną wyznaczają umowny  początek psychologii politycznej jako odrębnej gałęzi  psychologii WciąŜ najbardziej nośna koncepcja opisująca  psychologiczne źródła poparcia dla ideologii totalitarnych Budzi ciągle ogromne zainteresowanie psychologów  politycznych, zarówno jako zmienna wyjaśniająca jak i  wyjaśniana E. FROMM   Charakter autorytarny  „Ucieczka od wolności” (1941)  SADOMASOCHIZM,  DESTRUKTYWIZM i  MECHANICZNY  KONFORMIZM.  Uleganie  ideologii  nazistowskiej  wiąŜe  się z  psychologicznymi  mechanizmami  obronnymi. Tworzą się one w specyficznych dla kapitalizmu warunkach. Kapitalizm  powoduje  samotność, bezsilność i  wyalienowanie.  Reakcja  jednostki zaleŜy od interakcji czynników społeczno-kulturowych i jej własnej aktywności.  Czynniki  kulturowe  tworzą CHARAKTER  SPOŁECZNY.  Charakter  społeczny  decyduje o tym, Ŝe ludzie stają się psychologicznie podatni na pewne ideologie.  Ideologia  nazistowska  rozprzestrzeniła  się tak  szybko  poniewaŜ wychodziła  naprzeciw psychologicznym potrzebom niŜszej klasy średniej.  Bezsilność, lęk i spadek poczucia własnej wartości przyjęły formy zracjonalizowane i  zamaskowane – źródło CHARAKTERU AUTORYTARNEGO. Charakter  w  ujęciu  psychoanalitycznym  jest  formą energii,  odnosi  się do  głównych  popędów. Według Fromma struktura charakteru jest rezultatem dynamicznej adaptacji jednostki  do warunków, w których wzrasta i Ŝyje. Na przykład, pod wpływem karzącego ojca  chłopiec  staje  się „grzeczny” a  stłumiona  wrogość staje  się nowym  dynamicznym  czynnikiem  – moŜe  zrodzić jeszcze  większą uległość lub  ogólny  bunt  przeciw  wszelkim autorytetom. E. FROMM   Charakter autorytarny  „Ucieczka od wolności” (1941)  Wspólne  warunki  Ŝycia  klasy  średniej  zrodziły  w  efekcie  adaptacji  dynamicznej  charakter sadomasochistyczny.  Zgodnie  z  psychoanalitycznym  rozumieniem  masochizm  polega  na  przeŜywaniu  uczucia niŜszości wobec innych, poniŜaniu siebie i pomniejszaniu własnej wartości a  na zewnątrz w samokrytyce, obwinianiu siebie i w działaniu na własną niekorzyść. Z  masochizmem ściśle związany jest sadyzm, który bywa realizowany na trzy sposoby:  (1) chęć panowania nad innymi (2) wykorzystywanie innych; oraz (3) zadawanie bólu 

(…)

…, na którym ustalono, Ŝe wszyscy będą się
spotykać, aby rozstrzygać waŜne globalne kwestie.
Nie było Ŝadnych konfliktów zbrojnych.
Kiedy pojawił się problem dziury ozonowej
wszyscy spotkali się na Tasmanii i wyasygnowali
środki na nowe technologie.
Kiedy kraje Trzeciego Świata poprosiły o pomoc
dostały ją (głównie Europy, Północna Ameryka
odmówiła). Zmarło z chorób i niedoŜywienia 300
milionów ludzi w Afryce i 100…
…. Rosjanie tym razem zaatakowali Chiny
(400 milionów ofiar).
Niski autorytaryzm
Na Ŝądanie elit Środkowego Wschodu odbył się
globalny szczyt, ale nic nie ustalono.
Kiedy pojawiła się zagroŜenie dziurą ozonową nie
zwołano szczytu. Tylko Europa podjęła kroki
ograniczające emisję szkodliwych gazów.
W krajach gorzej rozwiniętych pojawił się
problem z niekontrolowanym przyrostem populacji,
biedą i przeludnieniem…
… autorytarną moŜna traktować jako
syndrom 9 kategorii postaw i przekonań.
Autorytarny syndrom
1. Konwencjonalizm. Bezrefleksyjne podporządkowanie wartościom klasy średniej.
2. Autorytarna uległość. Poddańcza, bezkrytyczna postawa wobec wyidealizowanych
autorytetów.
3. Autorytarna agresja. Tendencja do wyszukiwania, potępiania, odrzucania i karania
ludzi naruszających ogólnie przyjęte konwencjonalne wartości…
… osobowości autorytarnej traktowane są jako wyraz sztywnego, restrykcyjnego
i niezinternalizowanego Superego oraz wyalienowanego Ego, które nie jest w stanie
kontrolować konfliktu między Id a nadmiernie rygorystycznymi standardami
Superego.
Ego moŜe pełnić swą funkcję wobec Id i Superego poprzez uruchamianie silnych
mechanizmów obronnych. Na przykład, konwencjonalizm, uległość i agresja
stanowią symptomy…
… Osobowość autorytarna a dogmatyzm
„The Open and Closed Mind” (1960)
Badania Rokeacha wyrosły z krytyki analiz empirycznych osobowości autorytarnej
zespołu Adorna. Twierdził, Ŝe skala F mierzy wyłącznie autorytaryzm prawicowy
(prawicowe formy nietolerancji śydzi, Murzyni, obcokrajowcy) i hierarchiczne
relacje społeczne. Jego zdaniem człowiek moŜe popierać demokratyczne w treści
przekonania (np. być przeciw segregacji), ale być zamknięty w swoim sposobie
myślenia i nietolerancyjny dla wszystkich, którzy myślą inaczej (tak bywa u
marksistów, liberałów itd.).
Zainicjował badania nad DOGMATYZMEM, czyli formalnymi, wolnymi od
ideologicznych treści cechami myślenia człowieka i jego struktury przekonań
determinującej przyjmowanie określonych postaw politycznych.
Dogmatyzm opisuje system przekonań człowieka…
… na wymiarze zamkniętośćotwartość poznawcza. Jest to cecha umysłu ujęta w kategoriach stopniowalnych.
O nasileniu dogmatyczności wnioskuje się na podstawie analizy organizacji systemu
przekonań. Rokeach analizuje system przekonań pod kątem trzech podstawowych
wymiarów.
Dogmatyczna organizacja systemu przekonań
Poznawczy izolacjonizm. Relacja systemu poglądów uznawanych w stosunku, do tych
których człowiek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz