Psychologia polityczna - wyjaśnienie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1890
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia polityczna - wyjaśnienie - strona 1 Psychologia polityczna - wyjaśnienie - strona 2 Psychologia polityczna - wyjaśnienie - strona 3

Fragment notatki:


Psychologia polityczna Co to takiego? Pozornie luźne związki polityka kształtuje Ŝycie społeczne  częściej niŜ nam się na ogół wydaje nasze myślenie,  postawy czy emocje są pochodną tego co dzieje się w  sferze polityki choć tylko niewielki procent ludzi deklaruje, Ŝe interesuje  się polityką jest ona jednym z najczęściej  dyskutowanych  i komentowanych tematów polityka, kryteria jej oceny i powody uczestnictwa w  działaniach politycznych są w duŜej mierze  psychologiczne   polityka pełni rolę kulturotwórczą Trzy okresy w dziejach psychologii  politycznej McGuire (1993) – TRZY ERY    Era OSOBOWOŚCI i KULTURY  (lata 40. i 50.) Era POSTAW i ZACHOWAŃ WYBORCZYCH  (lata 60. i 70.) Era PROCESÓW POZNAWCZYCH i DECYZJI  (lata 80. i 90.) Era OSOBOWOŚCI i KULTURY  (lata 40. i 50.) psychoanaliza, materializm historyczny, frustracja-agresja najpopularniejsze tematy: osobowość politycznych liderów i ich  zwolenników; polityczne emocje, przekonania, postawy i wartości najbardziej popularne zmienne niezaleŜne, to czynniki związane z socjalizacją i wczesnymi doświadczeniami.  Na przykład: rola mechanizmów  nieświadomego erotyzmu i koncentracji na róŜnych fazach rozwoju  psychoseksualnego w kształtowaniu tzw. charakteru narodowego  (Spitzer, 1947; LaBarre, 1947) podejście idiograficzne – psychobiografie jako bardzo popularna metoda  badawcza.  Na przykład: psychobiografie Wilsona (George & George, 1956) i Hitlera (Erikson, 1950) Era POSTAW i ZACHOWAŃ WYBORCZYCH  (lata 60. i 70.) wielka popularność teorii decyzji opartej na modelu SEU (subiektywnej  oczekiwanej uŜyteczności wyniku)  nacisk na podejście nomotetyczne bardzo popularne stały się badania sondaŜowe badano związki postaw z partycypacją polityczną R. Lane (1965)  „Political life. Why and How People Get Involved in Politics?” S. Lipset (1960)  „Political Man. The Social Basis of Politics” nowe kierunki badań jako pochodna przemian kulturowych i studenckiej  rewolty, np . Woman Studies Era PROCESÓW POZNAWCZYCH i DECYZJI  (lata 80. i 90.) zainteresowanie procesami poznawczymi i wyborami politycznymi badania prowadzone w nurcie tzw.  Social Cognition  koncentrowały się na  podstawowych fazach przetwarzania informacji, tj. nabywaniu, przechowywaniu  i interpretacji, oraz zmianie umysłowych reprezentacji obiektów politycznych podstawowe pojęcia z zakresu  Social Cognition  stały się narzędziem wyjaśniania  polityki zagranicznej, zachowań przywódców, postaw wobec polityki i partii  politycznych „poznawczy boom” zwiększył znaczenie metod eksperymentalnych

(…)


międzynarodowe
Media: czy i jak wpływają na przekonania,
postawy i zachowania polityczne
Co na wykładach?
Psychologiczne podstawy wymiaru lewicowość-prawicowość
Autorytaryzm i orientacja na dominację społeczną
Przywództwo polityczne
Konflikty polityczne
Relacje międzynarodowe. ToŜsamość narodowa, patriotyzm,
nacjonalizm.
Myślenie polityczne
Socjalizacja polityczna
Aktywność polityczna
Zachowania wyborcze…
…, 2002)
Psychologia polityczna jako efekt interdyscyplinarnego myślenia o
człowieku. Inne dziedziny nauk społecznych (socjologia, politologia,
antropologia, ekonomia, historia) są równie waŜne do zrozumienia
przekonań i zachowań politycznych. Podstawą tego podejścia jest
teoretyczny i metodologiczny eklektyzm.
Upolitycznienie czy apolityczność
wg Eysencka (1954) psychologia nie staje się polityczna…
… negocjacji Okrągłego Stołu
(Reykowski); poziom myślenia politycznego a stosunek do konfliktów politycznych
(Potocka-Hoser, Golec); psychologiczne wyznaczniki powodzenia transformacji
(Korzeniowski, Reykowski, Czapiński); postawy Polaków wobec innych grup
narodowościowych i wobec integracji europejskiej (m.in.: Boski, Golec, LachowiczTabaczek, SkarŜyńska, Radkiewicz); aktywność obywatelska i polityczna (m.in…
…). Marketing polityczny. Perspektywa
psychologiczna
U. Jakubowska (2005). Ekstremizm polityczny
D. Sears, L. Huddy, R. Jervis (2003). Oxford
Handbook of Political Psychology
PODEJŚCIA TEORETYCZNE
Models of decision-making
Childhood and Adult Political
Development
Personality and Political Behavior
Evolutionary Approaches to Political
Psychology
The Psychology of Emotion and Politics
Political Rhetoric
Główne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz