Konstytucyjny system organów państwa - strona 6

Organizacja Najwyższej Izby Kontroli

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085

Organizacja Najwyższej Izby Kontroli Organizację wew. NIK, teryt. i rzeczowy zakres właściwości oraz siedziby delegatur określa statut NIK, nadany przez Marszałka Sejmu zarządzeniem nr 3 z 12 września 2001r. W skład wchodzą Koleg...

Orzecznictwo ETS, reprezentacja Polski w UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

ROLA ORZECZNICTW ETS I SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI ORAZ SĄDÓW KRAJOWYCH W STOSOWANIU PRAWA WSPÓLNOTOWEGO Ważnym i niezwykle skutecznym elementem jest orzecznictwo ETS oraz Sadu I Instancji. Są to organy powołane do interpretacji i wykładni prawa wspólnotowego. Sądy krajowe wszystkich szczebli zobowią...

Postępowanie kontrolne NIK

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1267

Postępowanie kontrolne Tryb czynności kontrolnych normowany aktami wykonawczymi i decyzjami Prezesa NIK zastąpiony został w 1980 regulacją ustawową (rozdz. III ustawy o NIK). Idea państwa prawa. Realizacja zasad: kontradyktoryjności - ...

Konstytucja-prawo wspólnotowe a międzynarodowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

POSTANOWIENIA KONSTYTUCJI RP ODNOSZĄCE SIĘ DO RELACJI MIĘDZY PRAWEM WSPÓLNOTOWYM I MIĘDZYNARODOWYM Art. 9 „ Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. ”(pacta sunt survanda) Art.87 ust.1 „ Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytuc...

Pozycja prawno-ustrojowa Sejmu RP

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1764

Pozycja prawno-ustrojowa Sejmu RP . „ Pat legislacyjny” - sytuacja, która stała się kulminacją w procesie ustawodawczym, kiedy to X kadencja Sejmu i I kadencja Senatu charakteryzowały się pasmem konfliktów. W konstytucji z 1997 r. legislatywa nadal pozostaje dwuczłonowa i składa się z Sejmu i Senat...

Pozycja prezydenta w systemie ustrojowym RP oraz zagadnienie jego odpo...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 931

Pozycja prezydenta w systemie ustrojowym RP oraz zagadnienie jego odpowiedzialności. Organ dualistycznej egzekutywy: - w ogólnym zarysie przepisy art.10 konstytucji z 1997r. określają pozycję ustrojową Prezydenta RP - wraz z RM sprawuje władzę wykonawczą. - w nowej konstytucji uzupełniona jest tez...

Pozycja ustrojowa Rady Ministrów i jej funkcje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

POZYCJA USTOJOWA RADY MINISTRÓW I JEJ FUNKCJE ADMINISTRACJA RZĄDOWA PO 1989 Mała konstytucja z 17 paź. 1992r uregulowała role RM w państwie polskim 1952- koncepcja komitetu wykonawczego Sejmu Konstytucja z 1997r- rozdz. VI o „ RM i administracji rządowej”, RM kieruje administracją ORGAN DWUCZŁONOW...

Pozycja ustrojowa Rzecznika

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 791

POZYCJA USTROJOWA RZECZNIKA: Art.3 ust.3 ustawy o RPO - powoływany przez Sejm , za zgodą Senatu , na wniosek Marszałka Sejmu , albo gr. 35 posłów . Sejm i tylko Sejm w ściśle określonych wypadkach może odwołać RPO, przed upływem kadencji. (art.7 ustawy) Rzecznik składa

Prace nad projektem ustawy w Sejmie i Senacie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

Prace nad projektem ustawy w Sejmie Konstytucja przewiduje, a regulamin Sejmu to potwierdza, że uchwalanie ustaw odbywa się w trzech czytaniach. Zasadne zaczyna w takim razie być pytanie o dopuszczalność i konstytucyjną poprawność regulacji zawartych w regulaminie sejmowym, dopuszczających skracani...

Prawa człowieka i obywatela

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

PRAWA CZŁOWIEKA I PRAWA OBYWATELA Cechą charakterystyczną jest łączne korzystanie w tych dwóch rożnych kategorii. W czasach rewolucji francuskiej prawa człowieka ujmowane były jako prawa przyrodzone. Prawa obywatela („poddanego władzy państwowej”) pochodziły od władzy państwowej i dotyczył jedynie ...