Pozycja prezydenta w systemie ustrojowym RP oraz zagadnienie jego odpowiedzialności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozycja prezydenta w systemie ustrojowym RP oraz zagadnienie jego odpowiedzialności - strona 1 Pozycja prezydenta w systemie ustrojowym RP oraz zagadnienie jego odpowiedzialności - strona 2 Pozycja prezydenta w systemie ustrojowym RP oraz zagadnienie jego odpowiedzialności - strona 3

Fragment notatki:

Pozycja prezydenta w systemie ustrojowym RP oraz zagadnienie jego odpowiedzialności. Organ dualistycznej egzekutywy: - w ogólnym zarysie przepisy art.10 konstytucji z 1997r. określają pozycję ustrojową Prezydenta RP - wraz z RM sprawuje władzę wykonawczą.
- w nowej konstytucji uzupełniona jest teza o trójpodziale władz, o zasadę równoważenia się wzajemnie władz.
 Oznacza to, że Prezydent RP sytuowany jest w konstytucji z 1997r. jako nadal element dualistycznej egzekutywy (wraz z RM) ale równocześnie stanowi on istotny czynnik ustrojowy dysponujący samodzielnymi środkami prawnymi umożliwiającymi jemu odgrywanie roli podmiotu równoważącego pozostałe władze.
- ustrojodawca powierza prezydentowi (oprócz sprawowania wł. wykonawczej) funkcje tradycyjnie zastrzegane dla tzw. głowy państwa. - reasumując: kompetencje prezydenta - potrójna rola : jako organowi egzekutywy - wykonawcze, jako gł. państwa - reprezentacyjne, jako czynnikowi równowagi - kompetencje w zakresie arbitrażu politycznego.
-obecna konstytucja - rozwiązania zbliżone do stylu parlamentarno-gabinetowego w formie zracjonalizowanej ( np. weto prezydenckie, zmodyfikowane prawo do rozwiązania parlamentu przed upływem kadencji, utrzymanie instytucji kontrasygnaty aktów urzędowych Prezydenta - jego nieodpowiedzialność polityczna (pośrednia aprobata), znikają rozwiązania sympatyzujące z modelem semiprezydenckim- np. brak możliwości powołania rządu prezydenckiego, brak silniejszego prawa wpływania na obsadę stanowisk niektórych ministrów ) Najwyższy przedstawiciel Państwa Polskiego i gwarant ciągłości władzy państwowej: -obecnie pozycję ustrojową Prezydenta RP opisuje art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji. - nie ma charakteru przepisu kompetencyjnego, a jedynie służy za podstawę do rekonstruowania ogólnych linii funkcji ustrojowych Prezydenta RP w ustawie zasadniczej. + ust.3  oznacza, że w ramach wytyczonych przez art.126 ust.1 i 2 ogólnych funkcji ustrojowych Prezydenta RP będzie on mógł realizować konkretne kompetencje, o ile zostaną one rozwinięte w konkretnych przepisach konstytucyjnych lub konkret. przepisach ustawowych.
- ustrojodawca charakteryzuje Prezydenta RP jako najwyższego przedstawiciela i gwaranta ciągłości władzy państwowej. - trzeba jednak zwrócić uwagę na to że prezydent owszem jest nazywany jako „najwyższy” ale jednak tylko przedstawiciel czy reprezentant RP, a więc Państwa  a to oznacza ze pomimo iż pochodzi on z wyborów powszechnych i bezpośrednich to jednak nie akcentuje się jego statusu jako przedstawiciela Narodu. Funkcja reprezentacyjna: -Sformułowanie „przedstawiciel Rzeczypospolitej” oznacza, ze prezydent jest jej reprezentantem wewnątrz, czyli w stosunkach wewnętrznych i na zewnątrz, czyli w stosunkach m-dowych.- ten charakter nie budzi wątpliwości doktryny prawa konstytucyjnego.


(…)

… (ma wszystkie uprawnienia prezydenta , z wyjątkiem skrócenia kadencji Sejmu.
- w zależności od rodzaju odpowiedzialności , której będzie podlegać prezydent , Konstytucja z 1997r. i ustawa o TS przewidują dwa rodzaje sankcji:
Przy odpowiedzialności konstytucyjnej (za delikt konstytucyjny) -> sankcją jest złożenie Prezydenta z urzędu (art. 131 ust.2 pkt. 5)
Przy odpowiedzialności karnej za przestępstwo -> prezydent…
… środków prawnych. - związana z rola prezydenta jako głowy państwa.
- prezydent ponad konfiguracjami politycznymi w parlamencie czy rządzie
Gwarant konstytucji:
-na tle art.126 ust.2 prezydent pełni dwie ważne funkcje:
Strażnika czy też gwaranta przestrzegania Konstytucji oraz
Strażnika (gwaranta) podstawowych nośników bytu czy „jestestwa” Państwa, jego racji stanu, tj. jego suwerenności, bezpieczeństwa…
… takich środków prawnych, jakie dopuszcza wyraźnie Konstytucja i ustawy. (pogląd, że prezydent musi wykonywać swoje kompetencje w duchu pełnej ich zgody z literą i duchem Konstytucji oraz ściśle na zasadach przewidzianych w innych stosownych ustawach zwykłych - R. Mojak)
Odpowiedzialność Prezydenta:
- ustrojodawca precyzując zasady odpowiedzialności Prezydenta nawiązał do (Konstytucji Marcowej) prawnego spetryfikowania tzw. odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta RP, inaczej: odpowiedzialności prawnej.
-art. 7 Konstytucji -> wszystkie organy państwowe ( a więc i prezydent) mają obowiązek przestrzegania praw RP, dodatkowo prezydent jest zobowiązany (poprzez przysięgę) do wierności postanowieniom Konstytucji.
- w wypadku naruszenia konstytucji (tzw. delikt konstytucyjny) albo innej ustawy, albo w przypadku popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego (tzw. odpowiedzialność karna) Prezydent może być postawiony w stan oskarżenia przez Zgromadzenie Narodowe przed Trybunałem Stanu.
-konstytucja ustala dla prezydenta swoiste privilegium fori , zarówno jeśli chodzi o sformułowanie oskarżenia jaki i o osądzenie -> teza o TS jako privilegium fori dla Prezydenta RP weryfikuje się zwłaszcza gdy popełnia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz