Organizacja Najwyższej Izby Kontroli

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja Najwyższej Izby Kontroli - strona 1 Organizacja Najwyższej Izby Kontroli - strona 2 Organizacja Najwyższej Izby Kontroli - strona 3

Fragment notatki:

Organizacja Najwyższej Izby Kontroli Organizację wew. NIK, teryt. i rzeczowy zakres właściwości oraz siedziby delegatur określa statut NIK, nadany przez Marszałka Sejmu zarządzeniem nr 3 z 12 września 2001r.
W skład wchodzą
Kolegium NIK
1) wewnątrz kierowniczy organ
2) ustawowa kompetencja do organizacji pracy NIK
3) możliwość podejmowania decyzji władczych
4) Niezawisłość członów kolegium:
Prezes NIK - przewodniczący
Wiceprezesi NIK
Dyrektor generalny
14 członków
Departamenty
Delegatury Prezes NIK Powoływany i odwoływany ( actus contrarius) przez sejm na wniosek Marszałka Sejmu, lub 35 posłów bezwzględną większością głosów i za zgoda senatu. 6 letnia kadencja z możliwością jednokrotnej reelekcji. Możliwość odwołania przez sejm w wypadku:
Zrzeczenie się stanowiska
Trwała niezdolność do pełnienia obowiązków
Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu
Orzeczenie przez Tryb. Stanu zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych
Immunitet formalny (art. 18) - zakaz pociągnięcia do odpowiedzialności karnej, aresztowania lub zatrzymania bez zgody sejmu. Incompatibilitas - nie można łączyć z przynależnością do partii politycznej, innego zatrudnienia, pełnienia funkcji publicznej, z wyjątkiem pracy w charakterze nauczyciela akademickiego. Wiceprezesi NIK 2-4 wiceprezesów powoływanych i odwoływanych przez Marszałka Sejmu na Wniosek Prezesa. Bieżący nadzór nad delegaturami i departamentami. Dyrektor Generalny i członkowie kolegium Dyr. Gen. powołuje Prezes za zgodą Marszałka Sejmu.
Marszałek sejmu na wniosek Prezesa powołuje członków Kolegium:
7 przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych
7 dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK lub doradców Prezesa, spośród których ten wyznacza sekretarza Kolegium
Członkowie kolegium niezawiśli (niezależność głosowania), mogą wprowadzać zdania odrębne do protokołu. Niezależność chroniona przez 3 letnią kadencję (sposób powołania) i sposób odwołania jedynie z ustawowo określonych przyczyn: Zrzeczenie się
Absencja na posiedzeniach kolegium dłuższa niż rok
Prawomocny wyrok za przestępstwo z winy umyślnej Kolegium NIK Zasadniczy zakres działania i zatwierdzanie:
Analizy budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej
Coroczne sprawozdania z działalności NIK
Kolegium uchwala:
Opinie w przedmiocie absolutorium dla RM
Wnioski w sprawie rozpatrzenia przez sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne


(…)

… pomocnicze
Status kontrolerów
Pracownicy nadzorujący czynności kontrolne:
Dyrektorzy jednostek organizacyjnych
Wicedyrektorzy jednostek organizacyjnych
Doradcy Prezesa NIK
Doradcy prawni, ekonomiczni, techniczni
Pracownicy wykonujący czynności kontrolne:
Główni specjaliści kontroli państwowej
Specjaliści kontroli państwowej
Starsi inspektorzy kontroli państwowej
Inspektorzy kontroli państwowej
Młodsi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz