Konstytucyjny system organów państwa - strona 5

Kwestia suwerenności państw członkowskich

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 679

KWESTIA SUWERENNOŚCI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Jest to problem bardzo złożony poruszany przez polityków jak również w literaturze przez badaczy prawa wspólnotowego, konstytucyjnego oraz międzynarodowego publicznego. Dzisiaj, suwerenność musi być rozumiana w sposób dynamiczny. Musi funkcjonować w otulin...

Konstytucyjny model kontroli państwowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Konstytucyjny model kontroli państwowej NIK wychodzi poza klasyczny schemat trójpodziału władzy, jednak istota tej koncepcji nie wyczerpuje się w wyłonieniu tylko 3 władz, lecz racjonalizacji funkcji państwowych, aby urzeczywistnić mechanizm check and balance (hamowanie się i równowaga władz). Roz...

Model parlamentarno-gabinetowy i prezydencki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1113

Model - parlamentarno - gabinetowy Zwany także systemem parlamentarnym. Rząd powoływany przez głowę państwa musi mieć akceptację parlamentu. Cechy tego systemu: - dualizm egzekutywy (obok głowy państwa istnieje odrębny organ = rząd z premierem) - neutralizacja polityczna głowy państwa - osoba ta n...

Model parlamentarno-komitetowy i mieszany

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1337

Model parlamentarno - komitetowy = Model komitetowy = System rządów zgromadzenia = S. konwentu Nazwa „system komitetowy” eksponuje pozycję Komitetu ale to parlament pełni nadrzędną rolę wobec rządu który jest sui generis komitetem wykonawczym organu przedstawicielskiego, dlatego lepiej używać 2-czł...

NIK w świetle rozwiązań ustawowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

NIK w świetle rozwiązań ustawowych 17.2.1 Zakres kontroli Właściwość Kontrolna NIK Ustawa o NIK z 8 października 1980 była najstarszym aktem normatywnym w sferze systemu organów państwowych zachowujących moc prawną w dobie transformacji. Jednak jej

Obowiązki jednostki wobec państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

OBOWIĄZKI JEDNOSTKI: O statusie jednostki w państwie można się wypowiadać dopiero po zestawieniu jej wolności z ciążącymi na niej obowiązkami. Kategorie obowiązków: uniwersalne - ciążące na każdym człowieku znajdującym się w obrębie jurysdykcji państwa polskiego „ Każdy ma obowiązek przestrzegani...

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 868

OBYWATELSKA INICJATYWA USTAWODAWCZA Art. 118 ust 2 „ Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa” Art. 118 ust. 3 naszej konst „ Wnioskodawcy przedkładając Sejmowi projekt ustawy,...

Obywatelstwo europejskie - Karta Praw Podstawowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 917

OBYWATELSTWO EUROPEJSKIE Art. 17 TWE. Obywatelem UE jest każda osoba mająca przynależność jej państwa członkowskiego. Ma ono char. Komplementarny, uzupełniający w stosunku do obywatelstwa określonego państwa członkowskiego. Prawo krajowe określa warunki uzyskanie obywatelstwa danego państwa członko...

Prawa jednostki według konstytucji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NOWEJ POLSKIEJ REGULACJI KONSTYTUCYJNEJ PRAW JEDNOSTKI Roz.II „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela” , 6 podtytułów Inspiracje: PO i PG z 1966 ( ratyfikowane przez PL. w 1977) EKPC z 1950 (1993) EKS z 1961 (1997) W porównaniu do konst. Z 1952r. Jest to całkowi...

Organizacja i tryb funkcjonowania Sejmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1393

Organizacja i tryb funkcjonowania Sejmu *Organy Sejmu Organami Sejmu są: Marszałek Sejmu Prezydium Sejmu Konwent Seniorów Komisje sejmowe Czyli do grona organów Sejmu nie zalicza się wicemarszałków, którzy nie posiadają własnych, wyodrębn...