Pozycja ustrojowa Rady Ministrów i jej funkcje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozycja ustrojowa Rady Ministrów i jej funkcje - strona 1 Pozycja ustrojowa Rady Ministrów i jej funkcje - strona 2 Pozycja ustrojowa Rady Ministrów i jej funkcje - strona 3

Fragment notatki:

POZYCJA USTOJOWA RADY MINISTRÓW I JEJ FUNKCJE ADMINISTRACJA RZĄDOWA PO 1989
Mała konstytucja z 17 paź. 1992r uregulowała role RM w państwie polskim 1952- koncepcja komitetu wykonawczego Sejmu Konstytucja z 1997r- rozdz. VI o „ RM i administracji rządowej”, RM kieruje administracją ORGAN DWUCZŁONOWEJ EGZEKUTYWY; DOMNIEMANIE KOMPETENCJI
Władza jest podzielona na ustawodawczą, wykonawczą, ustawodawczą aby się równoważyły
RM stanowi w obrębie dwuelementowej egzekutywy główny i centralny ośrodek władzy wykonawczej RP- wg art. 146 ust. 1 ma prowadzić politykę wewnętrzną i zewnętrzną RP i do kierowania administracją Polski. Reguluje kwestie nie zastrzeżone dla innych organów lub gdy powstają wątpliwości co do tej kwestii RM stanowi podstawę i silnie wzmocnione kosztem władzy prezydenckiej ogniwo dualistycznej władzy wykonawczej
KOMPETENCJE RM. WG ROZDZ. VI KONST. GŁ. ART. 146 UST. 1-4 Funkcja RM w zakresie prawotwórstwa i kontroli nad nim
Funkcję wykonawczą
Funkcję rządzenia
Funkcję kierowniczo-koordynacyjną
AD.1. Funkcja RM w zakresie prawotwórstwa i kontroli nad nim (f. normodawcza ) wynika z art. 146 ust. 4 pkt. 2 konst. -ma kompetencje wydawania na mocy i w zakresie wyznaczonym przez konst. wydawać rozporządzenia. jedyne akty prawotwórcze RM, mają charakter źródeł prawa o powszechnym obowiązywaniu. Są to rozporządzenia wykonawcze, bo wydaje się je na podstawie i w celu wykonania ustaw (w ustawie zwykłej musi być wyraźne upoważnienie,adresatem RM , wyszczególnienie przedmiotu regulacji ). RM jest związana podmiotowo, dlatego nie może subdelegować -przekazac dalej takiego upoważnienia. Upoważnienie może być : o obligatoryjne(„RM wyda…”) o fakultatywne („RM może …”) rozporządzenie musi zostać opublikowane w Dz. Ustaw RP - warunek obowiązywania
Uchwały RM- charakter wewnętrznego źródla prawa, obowiązują jednostki hierarchicznie podporządkowane.
Zakaz wydawnia rozporządzeń z mocą ustawy w normalnych okolicznościach w oparciu o ustawowe upoważnienie wydane przez parlament.
Prawo inicjatywy ustawodawczej, a w zakresie spraw z art. 221 MONOPOL USTAWODAWCZY: Ustawa budżetowa
Zmiana ustawy budżet.
Ust. O zaciąganiu długu publicznego
Ust. o udzielaniu gwarancji finansowych przez państwo
Nie ma inicjatywy ust. RM w zakresie inicjowania zmian w konstytucji
RM może (razem z wnioskodawcą i posłami) wnosić poprawki do projektu ustaw rozpatrywanych przez Sejm-wzmocnienie RM w procesie ustawodawczym
RM może , jako JEDYNA, nadać (swojemu) projektowi ustawy charakter PILNY, w sejmie przejdzie on przez SZYBKA ŚCIEŻKĘ LEGISLACYJNĄ

(…)

… przez wojewodę Prezes RM wydaje wojewodzie polecenia służbowe i zarządzenia, kontroluje zgodnośc jego działań z ogólną polityką rządu
Wojewoda przedstawia RM sprawozdania ze swej pracy w zakresie ustalonym przez MSWiA
Rola RM przy sporządzaniu projektu ustawy budżetowej , kierowanie i koordynacja wykonywania budżetu. Rozliczenie go przed Sejmem
Obowiązek RM do ochrony Skarbu Państwa SPOSÓB KREOWANIA RADY MINISTRÓW
Konstytucja nakazuje powoływać Radę Ministrów wg reguł tzw. Zracjonalizowanego systemu parlamentarnego a nie klasycznego, ponieważ prezydent nie ma przywileju samodzielności i wyłączności w procesie tworzenia gabinetu
Funkcja prezydenta w modelu tworzenia rządu; Art. 146 ust. 1 „RM prowadzi politykę wewnetrzną i zagraniczną RP …
… sprawozdane RM i przekazuje je Sejmowi do zapoznania
Sejm podejmuje na wniosek Komisji Finansów Publicznych uchwałę o udzieleniu bądź nie RM absolutorium Jeśli sejm nie udziela absolutorium. RM nie musi wprawdzie złożyć dymisji, jednak praktyka tak nakazuje. Decyzję o rozwiązaniu RM podejmuje premier albo sejm egzekwuje odpowiedzialność polit. RM poprzez konstruktywne wotum nieufności
AD.3 Funkcja rządzenia(na podstawie art.146 ust.1 i 4 pkt.7,8,9,11) RM sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stos. Zew. I obronności kraju
Zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne kraju Zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny Ustala kierunkowe wytyczne polityki państwa i ma w tym zakresie swobodę podejmowania potrzebnych decyzji AD.4 Funkcja kierowniczo-koordynacyjna
Polega na kierowaniu administracją rządową…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz