Źródła prawa administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła prawa administracyjnego - strona 1 Źródła prawa administracyjnego - strona 2 Źródła prawa administracyjnego - strona 3

Fragment notatki:

Źródła prawa administracyjnego Pojęcie źródeł prawa i ich klasyfikacja prawo administracyjne tworzy wielka liczba norm prawnych zawartych w ustawach, rozporządzeniach, uchwałach, zarządzeniach, statutach i innych aktach.
kryterium podziału źródeł pr. adm. - pozycja organu stanowiącego prawo
źródła prawa stanowione przez centralne organy państwa (Sejm i Senat, Prezydent, Rada Ministrów, ministrowie, i inne organy administracji centralnej)
źródła prawa stanowione przez organy terenowe (organy rządowej administracji ogólnej i specjalnej, nie zespolonej, organy jednostek samorządu terytorialnego)
z punktu widzenia podmiotowego zakresu obowiązywania
źródła prawa powszechnie obowiązujące
źródła prawa wewnętrznego
Źródła prawa stanowione przez organy centralne Konstytucja akt najwyższej rangi
zasady ustroju politycznego i społeczno - gospodarczego, organy państwa: naczelne i lokalne, struktura i kompetencje, ustrój, zadania, kompetencje, organów administracji publicznej i innych podmiotów wykonujących zadania administracji publicznej, podział kompetencji: w założeniach Monteskiusza w trójpodziale władz, do ustawodawstwa przeznaczona jest wł. ustawodawcza. Jednakże w dzisiejszych czasach wł. wykonawcza uczestniczy także w tworzeniu prawa. Przez tworzenie prawa należy rozumieć tworzenie norm o charakterze generalno - abstrakcyjnym, a także rozstrzygnięcia o charakterze generalno abstrakcyjnym. Porządek prawny składa się z norm prawnych oraz ze skutków prawnych aktów o charakterze indywidualno - konkretnym
zasada heterogenii (subsydiarności): ustawodawca posiada autonomiczne kompetencje do tworzenia prawa, a administracja publiczna (wł. wykonawcza) ma kompetencje o charakterze heterogenicznym, tzn. pochodnym, zależnym od wł. ustawodawczej. Tworzą prawo na warunkach ustalonych przez ustawodawcę. Włada wykonawcza ma tę możliwość ze względów ilościowych (parlament sam by nie dał rady), specjalistyczne regulacje, ogólność a szczegółowość.
określa źródła prawa
art. 87, ust 1 Źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są: Konstytucja
ustawy
ratyfikowane umowy międzynarodowe za / bez zgodą wyr. w ustawie
rozporządzenia akty prawa miejscowego
zasady, organy, kontroli administracji, kontroli państwowej i ochrony prawa
stosunek między obywatelem a państwem, jego zasady i treść
podstawowe wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, granice dozwolonych ingerencji do wyjątkowych wypadków, gdy jest to konieczne dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, wolności i praw innych osób
obowiązuje bezpośrednio prawodawcę, sędziego i każdy organ adm. w sprawie ogólnej i indywidualnej, bezpośrednie stosowanie konstytucji


(…)

… resortowego
Trybunał Sprawiedliwości - zapewnia przestrzeganie prawa przy interpretacji i stosowaniu traktatu
Trybunał Obrachunkowy - kontroluje finanse
Komitet Ekonomiczno Społeczny
Komitet Regionów
Europejski Bank Inwestycyjny
źródła prawa
pierwotne
traktat paryski z 18 kwietnia 1951 - ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali
dwa traktaty rzymskie z 25 marca 1957 ustanawiające Europejską Wspólnotę
… wspólnotę samorządową
art. 17. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony
rozdział I „Rzeczpospolita” zasady ustroju państwa
rozdział II „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”
rozdział III ”Źródła prawa”
rozdział VI…
… posłom, Senatowi, Prezydentowi i Radzie Ministrów; poselskie projekty ustawa mogą wnosić komisje sejmowe lub co najmniej 15 posłów podpisujących projekt; obywatele
Marszałek Sejmu przyjmuje projekty w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem wyjaśniającym cel, skutki prawne i inne wskazującym źródła finansowania oraz założenia podstawowych aktów wykonawczych, ewentualnie stwierdzenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej; zarządza drukowanie projektów oraz ich doręczenie posłom, Prezydentowi, Marszałkowi Senatu i Prezesowi Rady Ministrów
Rozpatrywanie projektów ustaw odbywa się w trzech czytaniach, przyjęcie zmian w funkcjonowaniu samorządów (lokalnych, regionalnych) poprzedza się zasięgnięciem opinii przedstawicieli organizacji samorządowych na posiedzeniu komisji sejmowych
(I) Na posiedzeniu komisji sejmowej odbywa się pierwsze czytanie projektu ustawy, które obejmuje uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy oraz debatę; na posiedzeniu Sejmu pierwsze czytanie kończy się skierowaniem projektu do komisji, chyba, że Sejm odrzuci projekt w całości; do szczegółowego rozpatrzenia projektu komisja może powołać podkomisję oraz zasięgnąć opinii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz