Pojęcie żródeł prawa i klasyfikacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie żródeł prawa i klasyfikacja - strona 1 Pojęcie żródeł prawa i klasyfikacja - strona 2 Pojęcie żródeł prawa i klasyfikacja - strona 3

Fragment notatki:

POJĘCIE ŹRÓDEŁ PRAWA I ICH KLASYFIKACJA Źródła prawa Źródłem prawa jest akt normatywny, w którym zawarte są normy prawne. W każdym państwie istnieje więcej niż jeden rodzaj źródeł prawa, dlatego pojawia się problem ich hierarchizacji. System źródeł jest to całokształt źródeł w danym państwie w ich wzajemnym powiązaniu, ujmowanym z punktu widzenia tego, co jest im wspólne i co je różnicuje. Źródła poznania to organy publikacyjne, w których ogłaszane są akty normatywne przede wszystkim Dziennik Ustaw i Monitor Polski oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.
Podział źródeł prawa administracyjnego Kryterium: pozycja organu stanowiącego prawo:
źródła stanowione przez centralne organy państwa, (organy władzy ustawodawczej - Sejm i Senat oraz władzy wykonawczej Prezydent, Rada Ministrów, ministrowie)
źródła stanowione przez organy terenowe, (organy jednostek samorządu terytorialnego, oraz administracji rządowej ogólnej i specjalnej)
Z innego punktu widzenia źródła można podzielić na:
powszechnie obowiązujące (art.87 konst., akty zawierające generalne i abstrakcyjne normy, które tworzą, zmieniają lub uchylają prawa i obowiązki obywateli, krąg adresatów jest szeroki)
prawa wewnętrznego (art.93.konst., regulują stosunki wewnątrz danego aparatu administracyjnego, skierowane są do adresatów stanowiących ogniwa, części składowe danego aparatu, a nie do obywateli i osób prawnych).
Źródła prawa stanowione przez organy centralne KONSTYTUCJA Ustawa zasadnicza, zawierająca ogół norm regulujących ustrój danego państwa. Dla prawa administracyjnego istotne znaczenie mają przepisy zawarte w rozdziale „Rzeczpospolita” poświęcone podstawowym zasadom ustroju państwa, rozdział „Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela”, „Źródła prawa”, „Rada Ministrów i administracja rządowa”, „Samorząd terytorialny”.
Najważniejsze zasady:
trójpodział władz,
Rzeczpospolita jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Ustrój terytorialny zapewnia decentralizację władzy publicznej
Konstytucja określa kompetencje Prezydenta, Premiera, Rządu oraz ustala pozycję ministrów i innych członków rządu oraz wojewodów i samorządu terytorialnego.
Nie określa jednostek zasadniczego podziału terytorialnego państwa. O przywróceniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa zadecydowała ustawa zwykła. Konstytucja przesądza natomiast o i istnieniu samorządu terytorialnego na każdym szczeblu podziału teryt. w art.16


(…)

… adresata.
Uchwały - wydawane przez Radę Ministrów , Sejm (organy kolegialne) na podstawie konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, mające charakter wewnętrzny. Muszą być zgodne z prawem powszechnie obowiązującym. Organy NBP - nie mogą wydawać rozporządzeń, ale Rada Polityki Pieniężnej, Zarząd NBP podejmują uchwały, a Prezes NBP zarządzenia.
Uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezydenta i Premiera…
… lub komisja sejmowa. Marszałek zarządza doręczenie projektu posłom, Prezydentowi, Marszałkowi Senatu i Premierowi.
* RM ma obowiązek wnieść do sejmu projekt ustawy wykonującej prawo UE nie później niż na 3 mies. przed upływem terminu wykonania prawa UE, a jeżeli termin wykonania przekracza 6 mies. to projekt ustawy wykonującej należy wnieść nie później niż na 5 mies. przed upływem tego terminu. Wyjątki…
… się je na posiedzeniu sejmu (ważniejsze ustawy) lub komisji. Czytanie na posiedzeniu sejmu kończy się skierowaniem projektu do właściwych komisji sejmowych, chyba że sejm w związku ze zgłoszonym wnioskiem odrzuci projekt w całości. Komisje, do których skierowany został projekt ustawy, obradują nad nim wspólnie i przedstawiają sejmowi wspólne sprawozdanie o tym projekcie zawierające stanowisko komisji…
… - abstrakcyjna kontrola Trybunału Konstytucyjnego rozstrzygająca o zgodności przepisów stanowionych przez organy centralne z konstytucja, umowami międzynarodowymi i ustawami, mające moc powszechnie obowiązującą i ostateczną. Kontrola może nastąpić przez wniesienie skargi konstytucyjnej przez każdego kogo prawa zostały naruszone, po wyczerpaniu toku instancyjnego w postaci pisma procesowego.
Inne akty normatywne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz