Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska - strona 7

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Ocena oddziaływania na środowisko - rodzaj postępowania o niejednolitym charakterze, którego celem jest albo uchwalenie jakiś planów, albo wydanie decyzji administr...

Postępowanie w sprawie programu dostosowawczego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Postępowanie w sprawie programu dostosowawczego Program dostosowawczy -rozwiązanie o charakterze przejściowym, którego celem było doprowadzenie do jak najszybszej realizacji przez podmioty korzystające ze środowiska przewidzianych wymagań ochrony środowiska, zwłaszcza w odniesieniu do tzn. starych ...

Postępowanie z odpadami

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Postępowanie z odpadami oraz utrzymanie czystości (porządku) Bardzo złożony stan prawny (wiele różnych ustaw) Najważniejsze: Prawo ochrony środowiska Ustawa z 27 kwietnia 2001 o odpadach (kluczowe znaczenie) Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo geologiczne i górnicze Ustawa z dnia 13 września 1996...

Postępowanie z udziałem społeczeństwa

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Postępowanie z udziałem społeczeństwa   Postępowanie z udziałem społeczeństwa prowadzi się w przypadku postępowań, które zmierzają do: Decyzji administracyjnych, przed którymi wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Przyjęcia dokumentów programowo-planistycz...

Powszechna ochrona powierzchni ziemi

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

Powszechna ochrona powierzchni ziemi Ochrona powierzchni ziemi (nieruchomości gruntowych) jest jakościowa + ochrona przed ruchami masowymi i ich skutkami Sposoby osiągania jak ...

Powszechna ochrona roślin

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Powszechna ochrona roślin * Powszechna ochrona drzew (krzewów)- zadaniem gminy jest zakładanie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień Niektóre zabiegi pielęgnacyjne- obejmują wyłącznie: usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub kolidujących z obiektami budowlanymi (urządze...

Pozwolenia emisyjne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Pozwolenia emisyjne Zasady ogólne Pozwolenia emisyjne potrzebne są na eksploatację instalacji powodującej: Wprowadzenie gazów/ pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi Wytwarzanie odpadów Szczególny typ to pozwolenia wodno prawne na pobór wód a także

Pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza (na podst. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia2 lipca 2010 r.) Zasada jest konieczność uzyskania pozwolenia na emisję Nie wymagają pozwolenia (mała emisja) instalacje: Z których gazy i pyły są wprowadzane do powietrza w sposób niezorganizowany...

Pozwolenie wodnoprawne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Pozwolenie wodnoprawne Do korzystania szczególnego w zasadzie niezbędne jest pozwolenie wodnoprawne. Wyjątki (korzystanie szczególne zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia wodnoprawnego): Uprawianie żeglugi śródlądowej (w tym holowanie i spł...