Pozwolenia emisyjne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozwolenia emisyjne - wykład - strona 1 Pozwolenia emisyjne - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Pozwolenia emisyjne Zasady ogólne Pozwolenia emisyjne potrzebne są na eksploatację instalacji powodującej: Wprowadzenie gazów/ pyłów do powietrza Wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi Wytwarzanie odpadów Szczególny typ to pozwolenia wodno prawne na pobór wód a także pozwolenia zintegrowane - w jednej decyzji warunki wszystkich rodzajów emisji; Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego zwalania od konieczności uzyskiwania poszczególnych pozwoleń emisyjnych Wnioski i same zezwolenia ujawnia się w powszechnie dostępnym wykazie informacji o środowisku. Strony postępowania: Prowadzący instalację Ew. władający powierzchnią ziemi na obszarze ograniczonego użytkowania jeśli taki utworzono Gdy stron jest ponad 20 to stosuje się publiczne obwieszczenia zamiast zawiadomień Gdy przemawia za tym szczególnie ważny interes społeczny związany z ochroną środowiska , zwłaszcza zaś z zagrożeniem znacznego pogorszenia stanu środowiska pozwolenie emisyjne (i cząstkowe i zintegrowane) może zostać udzielone pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku. Formy zabezpieczenia: Depozyt Gwarancja bankowa Gwarancja ubezpieczeniowa Polisa ubezpieczeniowa Zabezpieczenie wygasa po wydaniu decyzji o utracie mocy pozwolenia i usunięciu ew. negatywnych skutków w środowisku Nie usunięcie szkody w terminie wyznaczonym Þ organ orzeka o wykorzystaniu na ten cel środków pochodzących z zabezpieczenia w wysokości niezbędnej do usunięcia wspomnianych skutków Przesłanki odmowy wydania zezwolenia: Niespełnienie wymagań Eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych Oddziaływanie instalacji powodowałoby pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach/ zagrożenie dla zdrowia lub życia Zamierzona technologia nie spełniałaby wymagań ustawowych Pozwolenie byłoby niezgodne z programami ochrony środowiska Nie upłynęły 2 lata od cofnięcia pozwolenia temu samemu podmiotowi Eksploatacja instalacji powodowałaby naruszenie ustaleń rozporządzenia o utworzeniu strefy przemysłowej Pozwolenie emisyjne jest czasowe (maks 10 lat) Treść pozwolenia emisyjnego: Rodzaj i parametry instalacji Dopuszczalna wielkość emisji w normalnych warunkach i poza nimi (+ czas trwania takich nienormalnych warunków np. rozruchu) Dodatkowo (fakultatywnie) Sposób postępowania w razie awarii Rozwiązania w celu redukcji emisji Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów itp. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz