Pozwolenia emisyjne - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozwolenia emisyjne - omówienie - strona 1 Pozwolenia emisyjne - omówienie - strona 2 Pozwolenia emisyjne - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Pozwolenia emisyjne
Zasady ogólne
Pozwolenia emisyjne potrzebne są na eksploatację instalacji powodującej:
Wprowadzenie gazów/ pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi
Wytwarzanie odpadów
Szczególny typ to pozwolenie zintegrowane - w jednej decyzji warunki wszystkich rodzajów emisji
Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego zwalania od konieczności uzyskiwania poszczególnych pozwoleń emisyjnych
Wnioski i same zezwolenia ujawnia się w powszechnie dostępnym wykazie informacji o środowisku.
Strony postępowania:
Prowadzący instalację
Ew. władający powierzchnią ziemi na obszarze ograniczonego użytkowania jeśli taki utworzono
Gdy stron ponad 20 to do takich stron publiczne obwieszczenia zamiast zawiadomień
Szczególnie ważny interes społeczny  ustanowienie zabezpieczenia roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku jako warunek uzyskania pozwolenia emisyjnego
Formy zabezpieczenia:
Depozyt
Gwarancja bankowa
Polisa ubezpieczeniowa
Wygaśnięcie zabezpieczenia po wydaniu decyzji o utracie mocy pozwolenia i usunięciu ew. negatywnych skutków w środowisku
Nie usunięcie szkody w terminie wyznaczonym  organ orzeka o wykorzystaniu na ten cel środków pochodzących z zabezpieczenia
Przesłanki odmowy wydania zezwolenia:
Niespełnienie wymagań
Eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych
Oddziaływanie instalacji powodowałoby pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach/ zagrożenie dla zdrowia lub życia
Zamierzona technologia nie spełniałaby wymagań ustawowych
Pozwolenie byłoby niezgodne z programami ochrony środowiska
Nie upłynęły 2 lata od cofnięcia pozwolenia temu samemu podmiotowi
Eksploatacja instalacji powodowałaby naruszenie ustaleń rozporządzenia o utworzeniu strefy przemysłowej
Pozwolenie emisyjne jest czasowe (maks 10 lat)
Treść pozwolenia emisyjnego:
Rodzaj i parametry instalacji
Dopuszczalna wielkość emisji w normalnych warunkach i poza nimi (+ czas trwania takich nienormalnych warunków np. rozruchu)
Dodatkowo (fakultatywnie)
Sposób postępowania w razie awarii
Rozwiązania w celu redukcji emisji
Rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów itp.
Utrata mocy pozwolenia:
Nie zwalania od obowiązku usunięcia negatywnych skutków dla środowiska
Cofnięcie bez odszkodowania
Obligatoryjne  nienależyte eksploatowanie instalacji powodujące zagrożenie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz