Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska - strona 8

Prace geologiczne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Prace geologiczne Prace geologiczne wymagają sporządzenia ich projektu prac geologicznych staje się on elementem wniosku koncesyjnego gdy koncesja wymagana gdy nie jest elementem wniosku koncesyjnego to zatwierdza go organ administracji ...

Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 665

Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 1995r. Gruntami rolnymi są grunty: Określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne Pod stawami rybnymi

Przedmiot ochrony i jej istota

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1365

Przedmiot ochrony i jej istota Środowisko - zdefiniowane w art. 3 pkt. 39 pr.o.ś. - ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnia ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta i rośliny, krajobraz oraz klimat oraz pozostałe...

Przedmiot prawa wodnego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Przedmiot prawa wodnego Prawo wodne dotyczy: Wód śródlądowych W ograniczonym zakresie - wód morskich Pr. wodne określa zasady gospodarowania wodami, korzystania z nich, ich ochrony, kształtowania zasobów wód -celem jest zaopatrzenie ludności w...

Przegląd ekologiczny i analiza porealizacyjna

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 749

Przegląd ekologiczny i analiza porealizacyjna Przegląd ekologiczny Nakaz sporządzenia przeglądu ma charakter decyzji wydanej przez organ ochrony środowiska Przesłanką jest stwierdzenie możliwości negatywnego oddziaływania na środowisko Zawartość przeglądu: Opis instalacji Określenie oddziaływania n...

Recykling pojazdów - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

Recykling pojazdów Stosownie do ustawy z dnia 20 stycznia 2005r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji producent pojazdów ma obowiązek m.in.: Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych oraz ułatwiać recykling pojazdów wycofanyc...

Restrukturyzacja opłat podwyższonych

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Restrukturyzacja opłat podwyższonych oraz administracyjnych kar pieniężnych Właściwe organy: Dla opłat podwyższonych - marszałek województwa Dla administracyjnych kar pieniężnych - wojewódzki inspektor ochrony środowiska Odroczenie Na wniosek przed terminem zapłaty Przesłanką - wykazanie realizacji...

Służba Leśna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Służba Leśna * W „Lasach Państwowych” działa Służba Leśna Do jej zadań należy: Sprawowanie zarządu „lasami Państwowymi” Prowadzenie

Spółki wodne i związki wałowe

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 973

Spółki wodne i związki wałowe Spółki wodne to osoby prawne, tworzone na podstawie prawa wodnego w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami w szczególności związanych z eksploatacją, wykonywaniem , utrzymywaniem ur...

Stan klęski żywiołowej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 735

Stan klęski żywiołowej Zgodnie z Konstytucją stanem nadzwyczajnym może być m.in. stan klęski żywiołowej. To ostatnie rozwiązanie jednak na czas nie dłuższy niż 30 dni, może zostać zastosowane także w celu zapobieżenia skutkom katast...