Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska - strona 9

Strony postępowań administracyjnych dotyczących środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Strony postępowań  administracyjnych dotyczących środowiska   Zastosowanie art. 28 kpa (strona to każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto z uwagi na nie żąda wszczęcia postępowania)  w przypadku postępowań dotyczących środowiska stron byłoby bardzo wiele (a to g...

Substancje i preparaty chemiczne

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Substancje i preparaty chemiczne Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dn. 11.01.2001r Określa wymagania w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych środków na zdrowie człowieka i środowisko Substancje i preparaty chemiczne podlegają klasyfikacji z punktu widzenia zagrożeń dla zdrowia ...

Substancje i produkty

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Substancje i produkty Substancje to pierwiastki, ich związki, mieszaniny, roztwory Ich wprowadzanie do środowiska jest dozwolone w takim tylko stopniu w jakim jest to niezbędne w związku z charakterem działalności Obowiązki wprowadzającego substancje do obrotu: Opakować w sposób zabezpieczający prz...

Unieszkodliwianie odpadów - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Unieszkodliwianie odpadów Unieszkodliwianie (stosownie do art3 ust.3 pkt 21 ustawy o odpadach) - jest to poddawanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia do stanu niegrożącego życiu, zdrowiu lub środowisku. Przekształcanie termiczne - unieszko...

Ustalanie przeznaczenia terenu w razie braku planu miejscowego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

Ustalanie przeznaczenia terenu w razie braku planu miejscowego Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawą decyzji niezbędnych w celu realizacji przedsięwzięć budowlanych W braku miejscowego ...

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Na wniosek inwestora, zawierający: Granice terenu objętego wnioskiem na mapie Charakterystykę inwestycji (w tym dotyczącą wpływ...

Ustalenie warunków zabudowy

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Ustalenie warunków zabudowy Decyzja o warunkach zabudowy jest niezbędna dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na: Budowie obiektu budowlanego Wykonaniu innych robót budowlanych Zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego Przesłanki decyzji o warunkach zabudowy (łacznie): Co najmniej je...

W zakresie gospodarki gruntami rolnymi

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

W zakresie gospodarki gruntami rolnymi (leśnymi) Opłaty za korzystanie ze środowiska w świetle ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych: Należność - jednorazowa, płatna 60 dni od decyzji wyłączeniowej (obliczana na podstawie przeliczników opartych na tonach żyta lub

Własność wód - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Własność wód prywatne Wody samorządu terytorialnego Publiczne Skarbu Państwa: Wody morza terytorialnego Morskie wody wewnętrzne Śródlądowe powierzchniowe wody płynące Obrót nimi dozwolony tylko w zakresie z prawa wodnego; instrumenty obrotu to: Pozwolenie wodnoprawne Umowa użytkowania gruntów pod w...

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest upoważniony do

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest m.in. upoważniony do: - wydania zarządzenia pokontrolnego ( które nie jest decyzją administra­cyjną ), skierowanego do kierownika kontrolowanej jednostki organiza­cyjnej lub osoby fizycznej; - podjęcia decyzji administracyjnej, jednak tylko wówczas, gdy ...