Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska - strona 4

Obszary Natura 2000

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

Obszary Natura 2000 Tworzy się je dla: obszarów specjalnej ochrony ptaków (←dyrektywa ptasia) specjalnych obszarów ochrony siedlisk (←dyrektywa ...

Obszary ograniczonego użytkowania

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Obszary ograniczonego użytkowania Jeżeli pomimo zastosowania najlepszych możliwych metod nie da się dotrzymać standardów jakości środowiska poza zakładem to tworzy się obszar ograniczonego użytkowania dla: Oczyszczalni ścieków Składowisk odpadów Kompostowni Tras komunikacyjnych Lotnisk Linii i stac...

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt Ma na celu: Zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony: Dziko występujących gatunków i ich siedlisk Gatunków rzadkich Ga...

Ochrona indywidualna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

Ochrona indywidualna Formy ochrony indywidualnej: Pomniki przyrody Stanowiska dokumentacyjne Użytki ekologiczne Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe Objęcie ochroną - uchwałą rady gminy, w uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska Treść aktu o utworzeniu: Nazwa Lokalizacja chronionego ob...

Ochrona powietrza - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Ochrona powietrza Celem - jak najlepsza jakość powietrza Przez utrzymywanie emisji substancji zanieczyszczających na poziomie nie wyższym niż dopuszczalnym Podstawowym instrumentem - pozwolenie emisyjne Ocena jakości powietrza W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Minimum raz/5 lat wojewódzki...

Ochrona przed hałasem

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008

Ochrona przed hałasem Hałas to (art. 3 ust. 5 p.o.ś) - dźwięki od 16 Hz do 16 000 Hz Cel - jak najlepszy stan akustyczny środowiska Utrzymywanie poziomu hałasu na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny Zmniejszanie poziomu hałasu do norm Ocena stanu akustycznego środowiska W ramach Państwowego Monit...

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Ochrona przed promieniowaniem jonizującym Jest przedmiotem prawa atomowego Reguły wykorzystania energii atomowej: Tylko w celach pokojowych Z zastosowaniem środków dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony życia, zdrowia, mienia oraz środowiska Zezwolenia wydaje Prezes

Ochrona środowiska a prawo własności

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Ochrona środowiska a prawo własności 1. Ochrona konstytucyjna własności (art. 21) podlega ograniczeniom Wymagania ochrony środowiska mogą uzasadniać ograniczenie ale w stopniu nie naruszającym istoty prawa własności Ochrona środowiska może być celem publicznym (w rozumieniu przepisów ustawy o gospo...

Ochrona uzdrowiskowa - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Ochrona uzdrowiskowa Uzdrowiskiem jest obszar, który spełnia łącznie warunki Posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych Posiada klimat o potwierdzonych właściwościach leczniczych Na jego obszarze znajdują się

Ochrona użytkowa zwierząt

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

Ochrona użytkowa zwierząt * Zwierzęta gospodarskie - ustawa z 29 czerwca 2007r. - określa ona zasady hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych, oceny wartości użytkowej i hodowlanej, prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów a ta...