Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt - strona 1 Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt - strona 2 Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt - strona 3

Fragment notatki:

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt Ma na celu: Zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony: Dziko występujących gatunków i ich siedlisk Gatunków rzadkich Gatunków endemicznych Gatunków podatnych na zagrożenia Zagrożonych wyginięciem Objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych Zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej Rodzaje ochrony gatunkowej: Ścisła - całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody Dla gatunków - całoroczna ochrona osobników we wszystkich stadiach rozwoju Czynna - stosowanie zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów i składników przyrody Częściowa - możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników Ochronę gatunkową wprowadza minister wł. ds. środowiska Uzupełniająco, czasową ochronę w granicach województwa może wprowadzić regionalny dyrektor ochrony środowiska w drodze zarządzenia Ochrona gatunkowa roślin Zakazy: Zrywanie, niszczenie, uszkadzanie Niszczenie siedlisk i ostoi Zmiana stosunków wodnych, stosowanie chemii Pozyskiwanie, zbiór, przetwarzanie itp. Zbywanie, nabywanie, oferowanie itp. Wwożenie i wywożenie z RP Odstępstwa: Czynności związane z racjonalną gospodarką Usuwanie roślin i grzybów niszczących obiekty budowlane Pozyskiwanie gatunków roślin objętych ochroną częściową przez podmioty, które uzyskały zezwolenie na ich pozyskiwanie Przetrzymywania, zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny, a także wywożenia poza granice państwa żywych, martwych, przetworzonych i spreparowanych roślin objętych ochroną częściową i ich części oraz produktów pochodnych Szczegóły ochrony poszczególnych gatunków(typ i zakazy) określają przepisy wykonawcze. Ustalono w nich: Gatunki dziko występujące, objęte ochroną ścisłą, częściową, częściową z możliwością pozyskiwania, sposoby ich pozyskiwania wymagające ustalenia stref ochrony ich ostoi lub stanowisk oraz wielkość tych stref Zakazy właściwe dla poszczególnych gatunków lub grup gatunków i odstępstwa od tych zakazów Sposoby ochrony poszczególnych gatunków Ochrona gatunkowa zwierząt: Zakazy dotyczące dziko występujących zwierząt: Zabijanie, okaleczanie, chwytanie, transport, przetrzymywanie, posiadanie żywych okazów i martwych oraz ich części Niszczenia jaj Niszczenia siedlisk i ostoi

(…)

… od zakończenia zbiorów w jego regionie
Szkód w mieniu SP, z wyłączeniem mienia oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie KC
„szkody drobne” (do równowartości 100kg żyta na 1 ha)
szkody wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowiu zwierząt gospodarskich gdy zwierzęta gospodarskie pozostawione są bez bezpośredniej opieki od zachodu do wschodu
spory rozstrzygają sądy powszechne
RM może rozporządzeniem rozszerzyć wykaz zwierząt za których odpowiedzialność ponosi SP
Konieczne zezwolenie ministra wł. ds. środowiska na przewożenie przez granicę roślin i zwierząt (oraz ich części) po opinii PROP
Wynika z konwencji międzynarodowej CITES
Możliwość dodatkowych obostrzeń:
I grupa - gatunki zagrożone - międzynarodowy handel ściśle reglamentowany i wyjątkowy
II grupa - gatunki takie, które gdy handel…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz