Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt - omówienie - strona 1 Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt
Ma na celu:
Zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony:
Dziko występujących gatunków i ich siedlisk
Gatunków rzadkich
Gatunków endemicznych
Gatunków podatnych na zagrożenia
Zagrożonych wyginięciem
Objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych
Zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej
Rodzaje ochrony gatunkowej:
Ścisła - całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka
Dla gatunków - całoroczna ochrona osobników we wszystkich stadiach rozwoju
Czynna - stosowanie zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów
Częściowa - możliwość redukcji liczebności populacji oraz pozyskiwania osobników
Ochronę gatunkową wprowadza minister wł. ds. środowiska Uzupełniająco rozporządzenie wojewody na czas określony
Ochrona gatunkowa roślin
Zakazy:
Zrywanie, niszczenie, uszkadzanie
Niszczenie siedlisk i ostoi
Zmiana stosunków wodnych, stosowanie chemii
Pozyskiwanie, zbiór, przetwarzanie itp.
Zbywanie, nabywanie, oferowanie itp.
Wwożenie i wywożenie z RP
Odstępstwa:
Czynności związane z racjonalną gospodarką
Usuwanie roślin i grzybów niszczących obiekty budowlane
Pozyskiwanie przez podmioty dysponujące pozwoleniem wojewody
Szczegóły ochrony poszczególnych gatunków(typ i zakazy) określają przepisy wykonawcze
Ochrona gatunkowa zwierząt:
Zakazy dotyczące dziko występujących zwierząt:
Zabijanie, okaleczanie, chwytanie, transport, przetrzymywanie, posiadanie żywych okazów i martwych oraz ich części
Niszczenia jaj
Niszczenia siedlisk i ostoi
Niszczeni gniazd itp.
Wybierania jaj, posiadanie wydmuszek
Wwożenie i wywożenie z RP
Umyślne płoszenie i niepokojenie
Fotografowanie, filmowanie i obserwacja mogące spowodować płoszenie lub niepokojenie
Przemieszczanie zwierząt
Przemieszczanie zwierząt hodowlanych do stanowisk naturalnych
Zakazy nie dotyczą:
Usuwania od 16 października do końca lutego gniazd z budek dla ptaków i ssaków
Usuwania od dnia 16 października do końca lutego gniazd z obiektów budowlanych ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych
Chwytania rannych i osłabionych w calu pomocy
Pozyskiwanie gatunków chronionych częściowo za pozwoleniem wojewody itp.
Ograniczenia ochrony gatunkowej może wprowadzić:

(…)


Bobry
Wyłączenie odpowiedzialność SP:
Gdy odmowa współdziałania w zabezpieczaniu przed szkodami
W stosunku do osób „którym przydzielono grunty stanowiące własność SP”
Jeżeli poszkodowany nie dokonał zbioru w ciągu 14 dni od zakończenia zbiorów w jego regionie
Szkód w mieniu SP
„szkody drobne” (do równowartości 100kg żyta na 1 ha)
gdy zwierzęta gospodarskie pozostawione bez bezpośredniej opieki od zachodu do wschodu
spory rozstrzygają sądy powszechne
RM może rozporządzeniem rozszerzyć wykaz zwierząt za których odpowiedzialność ponosi SP
Konieczne zezwolenie ministra wł. ds. środowiska na przewożenie przez granicę roślin i zwierząt (oraz ich części) po opinii PROP
Wynika z konwencji międzynarodowej CITES
Możliwość dodatkowych obostrzeń:
I grupa - gatunki zagrożone - międzynarodowy handel ściśle…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz