Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska - strona 3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Gmina

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 868

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gmina uchwala (rada gminy): Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obligatoryjne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Fakultatywne (chyba, że obowiązek wprowadza ustawa) Ustala przeznaczenie terenu Gmina ma aut...

Niektóre rodzaje opłat

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Niektóre rodzaje opłat Są wprowadzone ustawą o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Opłata produktowa Obciąża przedsiębiorcę (wprowadzającego na rynek produkt) lub organizację odzysku z tytułu nieuzyskana zakładane...

Niektóre cechy prawnego modelu ochrony środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Niektóre cechy prawnego modelu ochrony środowiska Cechą rozwiązań normatywnych dotyczących ochrony środowiska jest ich ogromna elastyczność (możliwość dostosowania rygorów ochronnych do aktualnych potrzeb) Przykładem - ochrona gatunkowa zwierząt Zasadniczo - minister właściwy ds. środowiska, ale wo...

Niektóre organy administracji rządowej w zakresie ochrony środowiska...

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 595

Niektóre organy administracji rządowej w zakresie ochrony środowiska Naczelnym organem administracji rządowej jest w tym zakresie minister właściwy do spraw środowiska . Stosownie do ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej do jego zadań należą m.in. sprawy: ochrony i kszt...

Niektóre pozostałe sposoby finansowania ochrony środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Niektóre pozostałe sposoby finansowania ochrony środowiska Znajdujemy je głównie w działalności organizacji pozarządowych np. „Fundacja Ekofundusz” utworzona przez Ministra Finansów. Jej celem jest ekokonwersja polegająca na zamianie części długów zagranicznych na wspieranie przedsięwzięć z zakresu...

Niektóre problemy ochrony środowiska w budownictwie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Niektóre problemy ochrony środowiska w budownictwie Wymagania ochronne związane z robotami budowlanymi: Oszczędne wykorzystanie terenu przy realizacji inwestycji Realizacja inwestycji w sposób zapewniający ograniczenie oddziaływania na środowisko Lokalizację zakładów, grożących poważną awarią odpow...

Niektóre szczególne formy gospodarki leśnej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Niektóre szczególne formy gospodarki leśnej * Zalesianie Do zalesienia mogą być przeznaczone: nieużytki, grunty rolne nieprzydatne do rolnictwa nieużytkowane rolniczo inne nadające się do zalesienia, a w szczególności położone przy źródliskach r...

Niektóre szczególne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Niektóre szczególne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej 1. W prawie ochrony środowiska Odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego - art. 322 pr.o.ś. (zakres przedmiotowy: skutki tylko takie oddziaływania na środowisko jakie jest przedmiotem prawa ochrony środowiska): To samo rozumienie szkody (a...

Nowoczesne prawo ochrony środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

Nowoczesne prawo ochrony środowiska Nowoczesne prawo ochrony środowiska zaczęło się kształtować w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku. 1969r. z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ powstał raport „Człowiek i Środowisko” przedst...

Obrót prawami emisji do powietrza

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Obrót prawami emisji do powietrza Protokół z Kioto obowiązek redukcji emisji Jednym z jego instrumentów jest handel limitami emisji gazów cieplarnianych między państwami zwłaszcza CO 2 i metan Instrumentem za pomocą którego dokonuje się r...