Niektóre problemy ochrony środowiska w budownictwie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 476
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niektóre problemy ochrony środowiska w budownictwie - strona 1

Fragment notatki:

Niektóre problemy ochrony środowiska w budownictwie Wymagania ochronne związane z robotami budowlanymi: Oszczędne wykorzystanie terenu przy realizacji inwestycji Realizacja inwestycji w sposób zapewniający ograniczenie oddziaływania na środowisko Lokalizację zakładów, grożących poważną awarią odpowiednio daleko od siebie Uwzględnianie ochrony środowiska na obszarze prac Stosowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie Zakaz oddawania do eksploatacji (nowych lub zmodernizowanych) budynków bez wykonania wymaganych urządzeń chroniących środowisko, uzasadniony interes osób trzecich a także nakaz utrzymywania obiektów budowlanych zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska; Nakaz powiadomienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska na 30 dni przed zamierzonym oddaniem obiektu lub instalacji, będącej przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko Pozwolenie na budowę zgodne z przeznaczeniem terenu: Wydaje zasadniczo starosta (wyjątkowo wojewoda) Gdy przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko to uzyskanie pozwolenia musi być poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia Jego elementem jest zatwierdzenie projektu budowlanego Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego Jego przesłanką jest stwierdzenie wykonania obiektu zgodnie z warunkami zabudowy i zagospodarowania oraz pozwoleniem na budowę + uporządkowanie terenu Zawiadomienie organów Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska Obowiązkiem właściciela (zarządcy) jest utrzymywanie obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym i w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz