Niektóre szczególne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Niektóre szczególne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej - strona 1 Niektóre szczególne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej - strona 2 Niektóre szczególne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej - strona 3

Fragment notatki:

Niektóre szczególne zasady odpowiedzialności odszkodowawczej 1. W prawie ochrony środowiska Odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego - art. 322 pr.o.ś. (zakres przedmiotowy: skutki tylko takie oddziaływania na środowisko jakie jest przedmiotem prawa ochrony środowiska): To samo rozumienie szkody (ale może być rozszerzona o szkody w środowisku pojmowanym jako „dobro wspólne” - art. 323 ust. 2 pr.o.ś) Te same podstawy odpowiedzialności Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności opartej na zasadzie ryzyka na szkody wyrządzone przez zakłady o „zwiększonym ryzyku” lub „dużym ryzyku” (rozumienie z art. 248 pr.o.ś) Nie ulega wyłączeniu, gdy działalność, która spowodowała szkodę jest prowadzona na podst. wymaganej decyzji oraz w jej granicach (art. 325 pr.o.ś), Obowiązki odszkodowawcze/prewencyjne mogą niekiedy wynikać z wyroku karnego lub decyzji admin. Jest to odpowiedzialność sprawcza (jeśli w dacie powstania szkody nie istnieje sprawca ani jego następca prawny to roszczenie odszkodowawcze/prewencyjne nie powstaje) Ale możliwa jest odpowiedzialność gwarancyjna innego podmiotu (np. SP za niektóre szkody jądrowe - art. 103 pr.at) odpowiedzialność cywilna nie wyklucza innych rodzajów odpowiedzialności (karna, admin., podwyższone opłaty za korzystanie ze środowiska, admin. kary pieniężne) tryb dochodzenia roszczeń - w postępowaniu cywilnym (sprawy gospodarcze, gdy przeciw przedsięb.) organizacje ekologiczne mogą wstąpić do postępowania za zgodą powoda w każdym stadium ułatwienia procesowe dla powoda - możliwość żądania w pozwie od pozwanego (z którego działalnością wiąże się roszczenie) udzielenia informacji niezbędnych do ustalenia zakresu odpowiedzialności (koszty ponosi pozwany, chyba, że roszczenie okaże się bezzasadne) - art. 327 pr.o.ś 2. W prawie geologicznym i górniczym Przeważnie działalność regulowana tą ustawą  powstawanie szkód tzw. „szkody górnicze” (obecnie to określenie nie ma charakteru prawnego) Przedsiębiorca odpowiada za szkodę (i w ruchomości i w nieruchomości) wyrządzoną ruchem zakładu górniczego Nie ma roszczenia negatoryjnego wobec ruchu zakładu zgodnego z ustawą, ale ma roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej takim ruchem  tzn. odpowiada na zasadzie ryzyka bez wzgl. czy ruch jest prowadzony zgodnie czy niezgodnie z wymaganiami ustawy. Poza tym ustawa odsyła do k.c. Odpowiedzialność sprawcza z modyfikacjami Zasada- odpowiada sprawca (lub jego następca prawny) Gdy nie można go ustalić - przedsiębiorca uprawniony w chwili ujawnienia szkody do wydobywania kopaliny w granicach obszaru górniczego Brak przedsiębiorcy / następcy prawnego - SP (reprezentuje go: organ nadzoru górniczego), jego odpowiedzialność ma char. gwarancyjny.

(…)

… na osobie i mieniu (także lucrum cessans)
Szkody na środowisku (rozumiane jako „koszty zastosowania środków w celu przywrócenia stanu środowiska, jako dobra wspólnego... chyba, że naruszenie jest nieznaczne” - art. 100 pr.at.) - termin nie jasny (wydaje się, że chodzi o elementy środowiska nie objęte cywilnymi pr. podmiotowymi i utracone korzyści) roszczenie przysługuje SP (w jego imieniu min. wł. ds…
… fundusz ograniczenia odpowiedzialności (wg kodeksu morskiego - przepisy o ograniczeniu odpow. za roszczenia morskie)
Eksploatujący urządzenie atomowe powinien ustanowić finansowe zabezpieczenie tej odpowiedzialności. Jeśli nie mogą być z niego zaspokojone roszczenia z tytułu szkód na osobie  wypłatę gwarantuje SP
W sytuacjach nieuregulowanych w ustawie  k.c.
Orzekają w zasadzie sądy okręgowe…
… oraz siedliskach przyrodniczych (te, które: objęto jakąś formą ochrony przyrody, są obszarami Natura 2000, występują na nich gatunki chronione (zwierzęta, rośliny, grzyby), są miejscami lęgu/ pierzenia/ zimowania/ zatrzymywania się ptaków wędrownych) - art. 6 ust. 2 Wodach,
Powierzchni ziemi przez zanieczyszczeni gleby - art. 6 ust. 11.
Sprawca: tylko podmiot korzystający ze środowiska, który prowadzi działalność…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz